1

1

Hình 4: Cảnh khô hạn nơi Đồng Bằng Sông Cửu Long
[nguồn: VNExpress 03.11.2016]

Be the first to comment

Tham gia bình luận