1

1

Bạch thư của Nhà nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1979, trang 20 và 21

Be the first to comment

Tham gia bình luận