1

1

(bức hí hoạ “Trump Là Bão Tố”do hoạ sĩ Steve Benson sáng tác
và phổ biến trên tờ báo truyền thống Bảo Thủ Mỹ, The Arizona Republic.)

Be the first to comment

Tham gia bình luận