1

1

(Bức hí hoạ)

“TRUMP PHÁ NÁT MỸ QUỐC”

Trump nói “Xuống Địa Ngục với cái Thương Hiệu của Mày đi, miễn sao cái Thương Hiệu của Tao còn Tồn Tại – The Heck With Your BRAND, As Long As MINE Survives…” 31/5/2012 – US News & World Report – Editorial Cartoons on Donald Trump

Be the first to comment

Tham gia bình luận