1

1

Bạch thư Nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, trang 52 và 53

Be the first to comment

Tham gia bình luận