1

1

Bạch thư của Nhà nước CHXHCN Việt Nam phát hành năm 1979, trang 56 và 57.

Be the first to comment

Tham gia bình luận