1

1

Văn Thùy – Răng thiếu lục bát, mồm thừa thất ngôn… Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy

Be the first to comment

Tham gia bình luận