1

1

Trái qua: Tác giả cùng Đức Ông Phạm Văn Phương, Đức Tổng Gíam Mục Atlanta và ông Nguyễn văn Chiến, Giám đốc Life Star.

Be the first to comment

Tham gia bình luận