1

1

(Đường mòn HCM trong Mật khu Ashau sau khi bị B.52 dội bom)

Be the first to comment

Tham gia bình luận