1

1

(Hình châm biếm Đảng Trưởng Mao nói “Quyền lực chính trị lớn lên từ họng súng/Political power grows out of the barrel of a gun”. Bài viết này được đăng lại vì giá trị đúng đắn của nó.)

Be the first to comment

Tham gia bình luận