1

1

• Tranh của LÊ KÝ THƯƠNG trong bộ sưu tập của tác giả.
( Hầm Nắng, 17 tháng 3 năm 2017 )

Be the first to comment

Tham gia bình luận