1

1

Chiến Xa địch bị các Chiến Sĩ Biệt Cách Dù, bắn cháy ở Lăng Cha Cả trong ngày 30.4.1975

Be the first to comment

Tham gia bình luận