1

1

Ban Chấp Hành Quốc Tế Cộng Sản được bầu chọn vào năm 1935.Hàng đứng: (từ trái sang) M.Moskvin, Otto Kuusinen, Klement Gottwald, Wilhelm Pieck, Dmitry Manuilsky. Hàng ngồi: (từ trái sang) André Marty, G.Dimitrov, Palmiro Togliatti, V.Florin, Vương Minh. Nguồn: Tài liệu HuỳnhTâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận