1

1

Thiếu tướng Ngũ Tư Quyền (Wu Xiuquan 1938). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm

Be the first to comment

Tham gia bình luận