1

1

Đào Chú cựu Phó Thủ tướng của Hội đồng Nhà nước Trung Cộng, ma cô môi giới Hồ Tập Chương lấy bà Tăng Tuyết Minh. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm

Be the first to comment

Tham gia bình luận