1

1

Hồ Chí Minh (Hồ Tập Chương) bên suối Lê Nin thăm nhân dân Pắc Bó. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận