1

1

Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) một cán bộ cách mạng Trung Quốc, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.[3]

Be the first to comment

Tham gia bình luận