1

1

Hồ Chí Minh bổ nhiệm Nguyễn Hải Thần (阮海臣) làm Phó Chủ tịch “Liên minh cách mạng Việt Minh”. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận