1

1

“Hoàng đế Bảo Đại đã ký đạo dụ ngày 11/3/1945 “Tuyên ngôn Việt Nam độc lập”, khôi phục nền độc lập của đất nước, thống nhất Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ”.

Be the first to comment

Tham gia bình luận