1

1

Nội các Trần Trọng Kim (loan tải trên báo Trung Bắc Chủ Nhật 20/5/1945, Thư viện Quốc gia Pháp).

Be the first to comment

Tham gia bình luận