1

1

Hồ Chí Minh khoe bút pháp Hán với những tình báo Trung Cộng. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm

Be the first to comment

Tham gia bình luận