1

1

1953-1955, những năm khởi đầu tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh tự tôn mình là “Cha già dân tộc Việt Nam”. Ba bức chân dung Mao Trạch Đông, Georgy Maksimilianovich Malenkov, Hồ Chí Minh chưng bày khắp nơi tại miền Bắc Việt Nam. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận