1

1

Phiên bản Trung Hoa 亞細亞的孤兒” – Đứa trẻ mồ côi châu Á”, vàphiên bản tiếng Anh “Orphan of Asia” của tác giảNgô Trọc Lưu.Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận