1

1

Năm tướng lãnh hùng mạnh nhất của Quốc Dân Đảng Trung Quốc. Photo lưu trữ: Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận