1

1

Những văn bản báo cáo bí mật của Hồ Chí Minh viết bằng Hoa ngữ, gửi cho đảng Cộng sản Trung Quốc.Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận