1

1

“…Lỗ Tấn là một gia sư văn hóa mới. Quách Mạt Nhược là tổng chỉ huy của phong trào văn hóa. Cho thấy nền văn học Quốc-Cộng trong thời chiến tranh không lấy gì sáng sủa cho nước Trung Hoa…”

Be the first to comment

Tham gia bình luận