1

1

Ba kẻ quyết tử vì quan điểm Cộng sản, mạnh thắng làm vua, yếu thua làm giặc phản quốc, từ trên xuống Lỗ Tấn (Lu Xun) tự xưng là cầm đầu phong trào văn hóa cách mạng, tạo ra hai mươi lăm năm cuộc đời mới, Trần Độc Tú (陳獨秀) con người của Trotsky, Mao Trạch Đông (毛泽东) Cộng sản chủ nghĩa. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận