1

1

Lá cờ “Việt Nam Liên minh Cách mạng” (Việt Nam Đồng Minh Cách mệnh Hội -越南革命同盟會). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận