1

1

Hồ Chí Minh và Tả Hồng Đào (左洪濤). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận