1

1

Trương Bội Công (Zhang Peigong-张佩公), Thiếu tướng Nguyễn Sơn bí danh Vũ Nguyên (Wu Yuan-武元). Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận