1

1

Phạm Văn Đồng tiếp xúc với Tướng Ngũ Tư Quyền (伍修权– Wu Xiuquan) tư lện biên giới VN-TQ, tại mật khu huyện Tĩnh Tây. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận