1

1

Tình báo Lý Nghiễm Ba (Li Guangbo – 黎广波) (phải) đón tiếp Phó Cục trưởng Cục Chính trị Trung Cộng (trái). Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm. [2]

Be the first to comment

Tham gia bình luận