1

1

Trung đội Cứu quốc quân thành lập năm 1941 tại chiến khu Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận