1

1

Nhóm đội 59 Y tá, có bà Phùng Thượng Viện, Anh Nguyễn, Thanh Pháp Sư (phía trước), Hằng? Đặng Phu, Phó Bá Long, y tá Nam (phía sau), ảnh chụp năm 1949.

Be the first to comment

Tham gia bình luận