1

1

Cựu chiến binh Shiwandashan trao cho các đồng chí Phó Bá Longhuy chương anh hùng “Thập Vạn Đại Sơn”. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận