1

1

Hai nhà lãnh đạo Cộng sản Việt-Hoa (Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông) đàm luận Biển Đông.

Be the first to comment

Tham gia bình luận