1

1

Hồ Chí Minh, Trần Canh và những nữ hộ lý Trung Quốc tại chiến khu biên giới huyện Tĩnh Tây, gần đồn Đông Khê Cao Bằng.

Be the first to comment

Tham gia bình luận