1

1

Đầu máy thường được sử dụng vào cuối năm 1950. Số 131-112 của trạm Chí Hòa

Be the first to comment

Tham gia bình luận