1

1

Một trong 3 đầu máy xe lửa hiệu Borsig 2-8-0 “Hợp nhất” (số 300-302) mà CVFLNCI đã mua.

Be the first to comment

Tham gia bình luận