1

1

Bình phong thờ thần Hổ tại đền đức thánh Trần ở xã Thanh Phú, Bình Long.

Be the first to comment

Tham gia bình luận