2

2

Hồ Chí Minh nhờ bốn mặt trận trên, Mao Trạch Đông tin tưởng sẽ cướp được Việt Nam. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Be the first to comment

Tham gia bình luận