2

2

TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Formosa (22/4/2016): không nửa lời đề cập tới việc cá chết hàng loạt

Be the first to comment

Tham gia bình luận