3

3

Tướng Henri Navarre, Tư lệnh quân viễn chinh Pháp tại Đông Dương

Be the first to comment

Tham gia bình luận