3

3

Robert S. McNamara, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 1961-1968

Be the first to comment

Tham gia bình luận