*Báo Tổ Quốc

Nguyễn Dư – Nói dóc

Hầu hết các ông lãnh đạo cộng đảng Việt Nam đều nói dóc. Nói dóc của họ đã được liệt kê và công nhận là […]