*Quán thơ

Giáo Già – Hồi Sinh

Bài thơ Lão Bút chưa xong Mà sao Giáo thấy ấm lòng lưu cư Nữa đêm ngồi viết trang Thư Cho Con đọc biết tin […]

images
*Quán thơ

Thị Nở – Khã Ố, Bất Lương.

Khã Ố, Bất Lương. Lê Khã Ố, Trần Bất Lương. Bí-thư, Chủ-tịch cấp Trung-ương. Nam Quan, Vịnh Bắc dâng Tàu Cộng. Hí-hững nhận phần gặm-mút xương. Thị […]