*Quán thơ

Giáo Già – Có Say

Trần gian ngưỡng cửa luân hồi Cõi hồng vác đã mệt rồi xác thân Thi ca một túi xoay vần Rượu hồng mềm mép bao […]