*Báo Tổ Quốc

Trần Công Lân – SỢ HÃI

Học tìm nghĩa không khó, hiểu được Lý mới khó, hiểu ngoài Lý càng khó hơn nữa (LĐA, Giáo dưỡng học).  Sợ là là gì? […]

*Báo Tổ Quốc

Trần Công Lân – HẠNH PHÚC

“ Hạnh phúc không phải là điều tự nhiên mà có. Nó đến từ những hành động của chính bạn.” (Đức Đạt Lai Lạt Ma). […]