Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi – Bộ chử Việt

(Cập nhật 21/06/2016)

Xin Lưu ý: Công cụ “Tìm Kiếm Video” ở cuối bài [Không Quảng Cáo]

Bng ch cái.

( Có 40 chử.

Trong đó: Nguyên-âm 12. Phụ-âm đơn 17. Phụ-âm đôi 10. Phụ-âm ba 01)

A  Ă  Â  E  Ê  I  Y  O  Ô  Ơ   Ư

( bờ ) ( cờ ) ( dờ ) Đ ( đờ ) G  (gờ ) ( hờ ) K  ( ca )  L ( lờ ) M ( mờ )

( nờ ) ( phê ) ( cu ) ( rờ ) ( sờ) ( tờ ) ( vờ ) ( xì )

CH ( chờ ) GH ( ghờ ) GI* ( di ) KH ( khờ ) NG ( ngờ ) NH ( nhờ )

PH ( phờ ) QU ( quờ ) TH ( thờ )  TR ( trờ )

 NGH ( nghờ)

  • Ngoại-lệ.

********************************************

Bng vn.

( Có 662 chử.)

A à á   ã

Ác c Ách ạch Ai àáãi  Am àáãm  An àáãn   Ang àng áng ng ng ãng Anh ành ánh ạnh ảnh ãnh Ao ào áo ão  Áp  Át  Au àáãu  Ay àáãy

c  Ăm  Ăn  Ăng ng ng ng ng ng  p  t

*

Âc c  Âm  Ân  Âng ng ng ng ng ng  p  t  Âu    Ây y

*

E è é   

Éc c  Em èém  En èén  Eng èng éng ng ng ng  Eo èéo  Ép  Ét

*

Ê  ế   ễ ếch ệch

.Êm ếm  Êến Ênh ềnh ếnh ệnh ễnh p  t  Êếu

*

I ì í   ĩ

Ia ìa ía ĩa  Í Ích ch  Iếc ic  Im ìíĩm  Iêm im iếm im im im  In ìíĩn  Iên in iến in in i Ing ìng íng  ng ng  ĩng  Iêng ing iếng ing ing ing Inh ình ính ịnh ỉnh ĩnh   Íp  Iếp ip  Ít  Iết it  Iu ìíĩu  Iêu iu iếu iu iu iu  

*

Y ỳ ý   

Ya yà yá y y yã  Ých ch  Yếch ych  Ym ým Yêm ym yếm ym ym y  Yiêm yim yiếm yim yim yi Yên yn yến yn yn y Yiên yin yiến yin yin yi Yiêng ying yiếng ying ying ying   Yế y Yíp y Yiếp yi Yiết yi Yêu yu yếu yu yu yu

O ò ó   õ

Oa òa óa õa  Óc  óoc oọc  Oác oc  Oi òóõi  Oai oài oái oi oi oãi  Om òóõm  Oam oàm oám om om oãm  On òóõn  Oan oàn on on oãn  Ong òng óng ng ng õng  Oong òòng óóng ọọng ỏỏng õõng   oàng oáng ong ong oãng Oách Oạch Oanh oành oánh oạnh oảnh oãnh  Oay oày oáy oy oy   Óp  Oáp op  Ót  Oát ot  Oy òóõy

*

Ô     

c  Ốốc ộộc  Ôi  Ôm  Ô Ông ng ng ng ng ng  Ôông ồồng ốống ộộng ổổng ỗỗng   t  Ôy

*

Ơ     

c  Ơi  Ơm  Ơn  Ơng ng ng ng ng ng  p  t

*

U ù ú   ũ

Ua ùa úa ũa  Úc  Uc uc  Ui ùúũi  Uôi ui ui ui ui ui  Um ùúũm  Uôm um um um um um  Un ùúũn  Uôn un un un un un  Ung ùng úng ng ng ũng  Uông ung ung ung ung ung   Ú Up up  Út  Ut ut   Uy ùúũ Uya ua uýa ua ua u Uyên uyn uyến uyn uyn uy Uyêng uyng uyng uyng uyng Uyết

Uyệt

*

Ư     

Ưa  c  Ướược  Ươườướượưởưỡi  Ưm  Ươườướượưởưỡ ƯƯơườướượưởưỡ Ưng ng ng ng ng ng  Ương ường ướng ượng ưởng ưỡng   Ướượt  Ướượ Ư Ươườướượưởưỡu

 *********************************************

Bng ghép ch.

( Có 15.898 chử )

Vần A

Ba bà bá b b bã

Bác bạc Bách bạch  Bai bài bái bại bải bãi  Bam bàm bám bạm bảm bãm  Ban bàn bán bạn bản bãn  Bang bang bang bạng bảng bãng Banh bành bánh bạnh bảnh bãnh Bao bào báo bạo bảo bão Báp bạp  Bát bạt  Bau bàu báu bạu bảu bãu  Bay bày báy bạy bảy bãy

Ca cà cá c c cã

Các cạc Cách cạch  Cai cài cái cại cải cãi  Cam càm cám cạm cảm cãm  Can càn cán cạn cản cãn  Cang càng cáng cạng cảng cãng Canh cành cánh cạnh cảnh cãnh   Cao cào cáo cạo cảo cão Cáp cạp  Cát cạt  Cau càu cáu cạu cảu cãu  Cay cày cáy cạy cảy cãy

Cha chà chá chạ chả chã

Chác chạc Chách chạch Chai chài chái chại chải chãi  Cham chàm chám chạm chảm chãm  Chan chàn chán chạn chàn chản chãn  Chang chàng cháng chạng chảng chãng Chanh chành chánh chanh chảnh chãnh  Chao chào cháo chạo chảo chão  Cháp chạp  Chát chạt  Chau chàu cháu chạu chảu chãu  Chay chày cháy chạy chảy chãy

Da dà dá d d dã 

Dác dạc Dách dạch  Dai dài dái dại dải dãi  Dam dàm dám dạm dảm dãm  Dan dàn dán dạn dản dãn Dang dàng dáng dạng dảng dãng Danh dành dánh dạnh dảnh dãnh  Dao dào dáo dạo dảo dão  Dáp dạp  Dát dạt  Dau dàu dáu dạu dảu dãu  Day dày dáy dạy dảy dãy

Đa đà đá đ đ đã

Đác đạc Đách đạch  Đai đài đái đại dải đãi  Đam đàm đám đạm đảm đãm  Đan đàn đán đạn đản đãn  Đang đàng đáng đạng đảng đãng Đanh đành đánh đãnh  Đao đào đáo đạo đảo đão  Đáp đạp  Đát đạt  Đau đàu đáu đạu đảu đãu  Đay đày đáy đạy đảy đãy

Ga gà gá g g gã

Gác gạc Gách gạch  Gai gài gái gại gải gãi  Gam gàm gám gạm gảm gãm  Gan gàn gán gạn gản gãn  Gang gang gang gạng gảng gãng Ganh gành gánh gạnh  Gao gào gáo gạo gảo gão  Gáp gạp  Gát gạt  Gau gàu gáu gạu gảu gãu  Gay gày gáy gạy gảy gãy gảnh gãnh

Gia già giá giạ giả giã

Giác giạc Giách giạch  Giai giài giái giại giải giãi  Giam giàm giám giạm giảm giãm  Gian giàn gián giạn giản giãn  Giang  giàng  giáng  giạng  giảng giãng Gianh giành giánh giạnh giảnh giãnh  Giao giào giáo giạo giảo gião  Giáp giạp  Giát giạt  Giau giàu giáu giạu giảu giãu  Giay giày giáy giạy giảy giãy

Gha ghà ghá gh gh ghã

Ghác ghạc Ghách Ghách  Ghai ghài ghái ghại ghải ghãi  Gham ghàm ghám ghạm ghảm ghãm  Ghan ghàn ghán ghạn ghạn ghãn  Ghang ghàng gháng ghạng ghảng ghãng Ghanh ghành ghánh ghạnh ghảnh ghãnh  Ghao ghào gháo ghạo ghảo ghão  Gháp ghạp  Ghát ghạt Ghau ghàu gháu ghạu ghảu ghãu  Ghay ghày gháy ghạy ghảy ghãy

Ha hà há h h hã

Hác hạc Hách hạch  Hai hài hái hại hải hãi  Ham hàm hám hạm hảm hãm  Han hàn hán hạn hản hãn  Hang hang hang hạng hảng hãng Hanh hành hánh hạnh hảnh hãnh  Hao hào háo hạo hảo hão  Háp hạp  Hát hạt  Hau hàu háu hạu hảu hãu  Hay hày háy hạy hảy hãy

Ka kà ká k k kã

Kác kạc Kasch Kasch  Kai kài kái kại kải kãi  Kam kàm kám kạm kảm kãm  Kan kàn kán kạn kản kãn Kang kàng káng kạng kảng kãng Kanh kafnh lánh lạnh lảnh kaxnh   Kao kào káo kạo kảo kão  Káp kạp  Kát kạt  Kau kàu káu kạu kảu kãu  Kay kày káy kạy kảy kãy

Kha khà khá kh kh khã

Khác khạc Khách khạch  Khai khài khái khại khải khãi  Kham khàm khám khạm khảm khãm  Khan khan khan khạn khản khan  Khang khàng kháng khạng khảng khãng Khanh khành khánh khạnh khảnh khãnh  Khao khào kháo khạo khảo khão  Kháp khạp  Khát khạt Khau khàu kháu khạu khảu khãu  Khay khày kháy khạy khảy khãy

La là lá l l lã

Lác lạc Lách lạch  Lai lài lái lại lải lãi  Lam làm lám lạm lảm lãm  Lan làn lán lạn lản lãn  Lang làng láng lạng lảng lãng Lanh lành lánh lạnh lảnh lãnh  Lao lào láo lạo lảo lão  Láp lạp  Lát lạt Lau làu láu lạu lảu lãu  Lay lày láy lạy lảy lãy

Ma mà má m m mã

Mác mạc Mách mạch  Mai mài mái mại mải mãi  Mam màm mám mạm mảm mãm Man màn mán mạn mản mãn  Mang màng máng mạng mảng mãng Manh mành mánh mạnh mảnh mãnh  Mao mào máo mạo mảo mão  Máp mạp  Mát mạt  Mau màu máu mạu mảu mãu  May mày máy mạy mảy mãy

Na nà ná n n nã

Nác nạc Nách nạch  Nai nài nái nại nải nãi  Nam nàm nám nạm nảm nãm  Nan nàn nán nạn nản nãn  Nang nàng náng nạng nảng nãng Nanh nành nánh nạnh nảnh nãnh  Nao nào náo nạo nảo não  Náp nạp  Nát nạt  Nau nàu náu nạu nảu nãu  Nay này náy nạy nảy nãy

Nga ngà ngá ng ng ngã

Ngác ngạc Ngách nghạch  Ngai ngài ngái ngại ngải ngãi  Ngam ngàm ngám ngạm ngảm ngãm  Ngan ngàn ngán ngạn ngản ngãn  Ngang ngàng ngáng ngạng ngảng ngãng Ngành nhánh ngạnh ngảnh ngãnh  Ngao ngào ngáo ngạo ngảo ngão Ngáp ngạp Ngát ngạt Ngau ngàu náu ngạu ngảu ngãu  Ngay ngày ngáy ngạy ngảy ngãy

Ngha nghà nghá ngh ngh nghã

Nghác nghạc Nghách nghạch  Nghai nghài nghái nghại nghải nghãi  Ngham nghàm nghám nghạm nghảm nghãm  Nghan nghàn nghán nghạn nghản nghãn Nghang nghàng ngháng nghạng nghảng nghãng Nghanh ngành nghánh nghạnh nghảnh nghãnh  Nghao nghào ngháo nghạo nghảo nghão  Ngháp nghạp  Nghát nghạt  Nghau nghàu ngháu nghạu nghảu nghãu  Nghay nghày ngháy nghạy nghảy nghãy

Nha nhà nhá nh nh nhã

Nhác nhạc Nhách nhạch  Nhai nhài nhái nhại nhải nhãi  Nham nhàm nhám nhạm nhảm nhãm  Nhan nhàn nhán nhạn nhản nhãn  Nhang nhàng nháng nhạng nhảng nhãng Nhanh nhành nhánh nhạnh nhảnh nhãnh  Nhao nhào nháo nhạo nhảo nhão Nháp nhạp Nhát nhạt  Nhau nhàu nháu nhạu nhảu nhãu  Nhay nhày nháy nhạy nhảy nhãy

Pa pà pá p p pã

Pác pạc Pách pạch  Pai pài pái pại pải pãi  Pam pàm pám pạm pảm pãm  Pan pàn pán pạn pản pãn  Pang pang pang pạng pảng pãng Panh pành pánh pạnh pảnh pãnh  Pao pào páo pạo pảo pão  Páp pạp  Pát pát  Pau pàu páu pạu pảu pãu  Pay pày páy pạy pảy pãy

Pha phà phá phạ phả phã

Phác phạc Phách phạch Phai phài phái phại phải phãi  Pham phàm phám phạm phảm phãm  Phan phàn phán phạn phản phãn  Phang phàng pháng phạng phảng phãng Phanh phành phánh phạnh phảnh phãnh Phao phào pháo phạo phảo phão  Pháp phạp Phát phạt Phau phàu pháu phạu phảu phãu  Phay phày pháy phạy phảy phãy

Qua quà quá qu qu quã

Quác quạc Quách quạch  Quai quài quái quại quải quãi  Quam quàm quám quạm quảm quãm Quan quàn quán quạn quản quãn Quang quàng quáng quạng quảng quãng Quanh quành quánh quạnh quảnh quãnh   Quao quào quáo quạo quảo quão Quáp quạp Quát quạt Quau quàu quáu quạu quảu quãu  Quay quay quay quạy quảy quãy

Ra rà rá r r rã

Rác rạc Rách rạch  Rai rài rái rại rải rãi  Ram ràm rám rạm rảm rãm  Ran ràn rán rạn rản rãn  Rang rang rang rạng rảng rang Ranh rành ránh rạnh rảnh rãnh    Rao rào ráo rạo rảo rão  Ráp rạp  Rát rạt  Rau ràu ráu rạu rảu rãu  Ray rày ráy rạy rảy rãy

Sa sà sá s s sã

Sác sạc Sách sạch  Sai sài sái sại sải sãi  Sam sàm sám sạm sảm sãm  San sàn sán sạn sản sãn  Sang sang sang sạng sảng sãng Sanh sành sánh sạnh sảnh sãnh  Sao sào sáo sạo sảo são  Sáp sạp Sát sạt  Sau sàu sáu sạu sảu sãu  Say sày sáy sạy sảy sãy

Ta tà tá t t tã

Tác tạc Tách tạch  Tai tài tái tại tải tãi  Tam tàm tám tạm tảm tãm  Tan tàn tán tạn tản tãn  Tang tang tang tạng tảng tãng Tanh tành tánh tạnh tảnh tãnh  Tao tào táo tạo tảo tão  Táp tạp Tát tạt  Tau tàu táu tạu tảu tãu  Tay tày táy tạy tảy tãy

Tha thà thá th th thã

Thác thạc Thách thạch  Thai thài thái thại thải thãi  Tham thàm thám thạm thảm thãm  Than thàn thán thạn thản thãn  Thang thàng tháng thạng thảng thãng Thanh thành thánh thạnh thảnh thãnh  Thao thào tháo thạo thảo thão  Tháp thạp  Thát thạt  Thau thàu tháu thạu thảu thãu  Thay thày tháy thạy thảy thãy

Tra trà trá tr tr trã

Trác trạc Trách Trạch   Trai trài trái trại trải trãi  Tram tràm trám trạm trảm trãm  Tran tràn trán trạn trản trãn  Trang tràng tráng trạng trảng trãng Tranh trành tránh trạnh trảnh trãnh  Trao trào tráo trạo trảo trão  Tráp trạp  Trát trạt  Trau tràu tráu trạu trảu trãu  Tray trày tráy trạy trảy trãy

Va và vá v v vã

Vác vạc Vách vạch  Vai vài vái vại vải vãi  Vam vàm vám vạm vảm vãm  Van vàn ván vạn vản vãn  Vang vàng váng vạng vảng vãng Vanh vành vánh vạnh vảnh vãnh Vao vào váo vạo vảo vão Váp vạp  Vát vạt  Vau vàu váu vạu vảu vãu Vay vày váy vạy vảy vãy

Xa xà xá x x xã

Xác xạc Xách xạch  Xai xài xái xại xải xãi  Xam xàm xám xạm xảm xãm  Xan xàn xán xạn xản xãn  Xang xàng xáng xạng xảng xãng Xanh xành xánh xạnh xảnh xãnh  Xao xào xáo xạo xảo xão Xáp xạp  Xát xạt  Xau xàu xáu xạu xảu xãu Xay xày xáy xạy xảy xãy

Vần Ă

Bc bặc  Băm bằm bắm bặm bẳm bẵm  Băn bằn bắn bặn bẳn bẵn  Băng bằng bắng bặng bẳng bẵng  Bp bặp  Bt bặt

Cc cặc Căm cằm cắm cặm cẳm cẵm Căn cằn cắn cặn cẳn cẵn Căng cằng cắng cặng cẳng cẵng  Cp cặp  Ct cặt

Chắc chặc Chăm chằm chắm chặm chẳm chẵm  Chăn chằn chắn chặn chẳn chẵn  Chăng chằng chắng chặng chẳng chẵng  Chắp chặp  Chắt chặt

Dc dặc Dăm dằm dắm dặm dẳm dẵm Dăn dằn dắn dặn dẳn dẵn Dăng dằng dắng dặng dẳng dẵng  Dp dặp  Dt dặt

Đc đặc  Đăm đằm đắm đặm đẳm đẵm  Đăn đằn đắn đặn đẳn đẵn  Đăng đằng đắng đặng đẳng đẵng  Đp đặp  Đt đặt

Gắc gặc  Găm gằm gắm gặm gẳm gẵm  Găn gằn gắn gặn gẳn gẵn  Găng gằng gắng gặng gẳng gẵng  Gắp gặp Gắt gặt

Giắc giặc  Giăm giằm giắm giặm giẳm giẵm  Giăn giằn giắn giặn giẳn giẵn  Giăng giằng giắng giặng giẳng giẵng  Giắp giặp  Giắt giặt

Ghắc ghặc Ghăm ghằm ghắm ghặm ghẳm ghẵm Ghăn ghằn ghắn ghặn ghẳn ghẵn Ghăng ghằng ghắng ghặng ghẳng ghẵng  Ghắp ghặp Ghắt ghặt

Hc hặc Hăm hằm hắm hặm hẳm hẵm Hăn hằn hắn hặn hẳn hẵn Hăng hằng hặng hẳng hẵng  Hp hặp  Ht hặt

Kc kặc  Kăm kắm kặm kẳm kẵm  Kăn kằn kắn kặn kẳn kẵn Kăng kằng kắng kặng kẳng kẵng  Kp kặp  Kt kặt

Khc khặc  Khăm khằm khắm khặm khẳm khẵm Khăn khằn khắn khặn khẳn khẵn Khăng khằng khắng khặng khẳng khẵng Khp khặp Khkhặt

Lc lặc  Lăm lằm lắm lặm lẳm lẵm Lăn lằn lắn lặn lẳn lẵn Lăng lằng lắng lặng lẳng lẵng  Lp lặp  Lt lặt

Mc mặc  Măm mằm mắm mặm mẳm mẵm Măn mằn mắn mặn mẳn mẵn  Măng mằng mắng mặng mẳng mẵng  Mp mặp  Mt mặt

Nc nặc Năm nằm nắm nặm nẳm nẵm Năn nằn nắn nặn nẳn nẵn Năng nằng nắng nặng nẳng nẵng  Np nặp  Nt nặt

Pc pặc  Păm pằm pắm pặm pẳm pẵm  Păn pằn pắn pặn pẳn pẵn  Păng pằng pắng pặng pẳng pẵng  Pp pặp  Pt pặt

Phắc phặc Phăm phằm phắm phặm phẳm phẵm  Phăn phằn phắn phặn phẳn phẵn  Phăng phằng phắng phặng phẳng phẵng  Phắp phặp Phắt phặt

Quc quặc  Quăm quằm quắm quặm quẳm quẵm  Quăn quằn quắn quặn quẳn quẵn  Quăng quằng quắng quặng quẳng quẵng  Qup quặp  Qut quặt

Rc rặc  Răm rằm rắm rặm rẳm rẵm  Răn rằn rắn rặn rẳn rẵn  Răng rằng rắng rặng rẳng rẵng  Rp rặp  Rt rặt

Sc sặc  Săm sằm sắm sặm sẳm sẵm  Săn sằn sắn sặn sẳn sẵn  Săng sằng sắng sặng sẳng sẵng  Sp sặp  St sặt

Tc tặc Tăm tằm tắm tặm tẳm tẵm  Tăn tằn tắn tặn tẳn tẵn  Tăng tằng tắng tặng tẳng tẵng  Tp tặp  Tt tặt

Thc thặc  Thăm thằm thắm thặm thẳm thẵm  Thăn thằn thắn thặn thẳn thẵn  Thăng thằng thắng thặng thẳng thẵng  Thp thặp  Tht thặt

Trc trặc  Trăm trằm trắm trặm trẳm trẵm  Trăn trằn trắn trặn trẳn trẵn  Trăng trằng trắng trặng trẳng trẵng  Trp trặp  Trt trặt

Vc vặc  Văm vằm vắm vặm vẳm vẵm  Văn vằn vắn vặn vẳn vẵn  Văng vằng vắng vặng vẳng vẵng  Vp vặp  Vt vặt

Xc xặc  Xăm xằm xắm xặm xẳm xẵm  Xăn xằn xắn xặn xẳn xẵn  Xăng xằng xắng xặng xẳng xẵng  Xp xặp  Xt xặt

Vần Â

Bc bậc  Bâm bầm bấm bậm bẩm bẫm  Bân bần bấn bận bẩn bẫn  Bâng bầng bấng bậng bẩng bẫng  Bp bập  Bt bật  Bâu bầu bấu bậu bẩu bẫu Bây bầy bấy bậy bẩy bẫy

Cc cậc  Câm cầm cấm cậm cẩm cẫm  Cân cần cấn cận cẩn cẫn Câng cầng cấng cậng cẩng cẫng  Cp cập  Ct cật  Câu cầu cấu cậu cẩu cẫu  Cây cầy cấy cậy cẩy cẫy

Chấc chậc  Châm chầm chấm chậm chẩm chẫm  Chân chần chấn chận chẩn chẫn  Châng chầng chấng chậng chẩng chẫng  Chấp chập Chất chật  Châu chầu chấu chậu chẩu chẫu  Chây chầy chấy chậy chẩy chẫy

Dc dậc Dâm dầm dấm dậmChấc chậc  Châm chầm chấm chậm chẩm chẫm  Chân chần chấn chận chẩn chẫn  Châng chầng chấng chậng chẩng chẫng  Chấp chập Chất chật  Châu chầu chấu chậu chẩu chẫu  Chây chầy chấy chậy chẩy chẫy dẩm dẫm Dân dần dấn dận dẩn dẫn Dâng dầng dấng dậng dẩng dẫng Dp dập Dt dật Dâu dầu dấu dậu dẩu dẫu Dây dầy dấy dậy dẩy dẫy

Đc đậc Đâm đầm đầm đấm đậm đẩm đẫm Đân đần đấn đận đẩn đẫn Đâng đầng đấng đậng đẩng đẫng  Đp đập  Đt đật  Đâu đầu đấu đậu đẩu đẫu  Đây đầy đấy đậy đẩy đẫy

Gc gậc  Gâm gầm gấm gậm gẩm gẫm  Gân gần gấn gận gẩn gẫn Gâng gầng gấng gậng gẩng gẫng  Gp gập  Gt gật  Gâu gầu gấu gậu gẩu gẫu Gây gầy gấy gậy gẩy gẫy  Ghây ghầy ghấy ghậy ghẩy ghẫy

Giấc giậc  Giâm giầm giấm giậm giẩm giẫm  Giân giần giấn giận giẩn giẫn  Giâng giầng giấng giậng giẩng giẫng  Giấp giập  Giất giật  Giâu giầu giấu giậu giẩu giẫu  Giây giầy giấy giậy giẩy giẫy

Ghc ghậc Ghâm ghầm ghấm ghậm ghẩm ghẫm Ghân ghần ghấn ghận ghẩn ghẫn Ghâng ghầng ghấng ghậng ghẩng ghẫngGhp ghập  Ghghật  Ghâu ghầu ghấu ghậu ghẩu ghẫu  Ghây ghầy ghấy ghậy ghẩy ghẫy

Hc hậc Hâm hầm hấm hậm hẩm hẫm Hân hần hấn hận hẩn hẫn Hâng  hầng hấng hậng hẩng hẫng Hp hập  Ht hật  Hâu hầu hấu hậu hẩu hẫu Hây hầy hấy hậy hẩy hẫy

Kc kậc  Kâm kầm kấm kậm kẩm kẫm  Kân kần kấn kận kẩn kẫn  Kâng kầng kấng kậng kẩng kẫng  Kp kập  Kt kật  Kâu kầu kấu kậu kẩu kẫu Kây kầy kấy kậy kẩy kẫy

Khc khậc Khâm khầm khấm khậm khẩm khẫm Khân khần khấn khận khẩn khẫn Khâng khâng khấng khậng khẩng khẫng Khp khập  Khkhật  Khâu khầu khấu khậu khẩu khẫu  Khây khầy khấy khậy khẩy khẫy

Lc lậc  Lâm lầm lấm lậm lẩm lẫm  Lân lần lấn lận lẩn lẫn  Lâng lầng lấng lậng lẩng lẫng  Lp lập  Lt lật  Lâu lầu lấu lậu lẩu lẫu  Lây lầy lấy lậy lẩy lẫy

Mc mậc  Mâm mầm mấm mậm mẩm mẫm  Mân mần mấn mận mẩn mẫn  Mâng mầng mấng mậng mẩng mẫng  Mp mập  Mt mật  Mâu mầu mấu mậu mẩu mẫu  Mây mầy mấy mậy mẩy mẫy

Nc nậc Nâm nầm nấm nậm nẩm nẫm Nân nần nấn nận nẩn nẫn Nâng nầng nấng nậng nẩng nẫng  Np nập  Nt nật  Nâu nầu nấu nậu nẩu nẫu Nây nầy nấy nậy nẩy nẫy

Pc pậc  Pâm pầm pấm pậm pẩm pẫm  Pân pần pấn pận pẩn pẫn  Pâng pầng pấng pậng pẩng pẫng  Pp pập  Pt pật  Pâu pầu pấu pậu pẩu pẫu Pây pầy pấy pậy pẩy pẫy

Phấc phậc Phâm phầm phấm phậm phẩm phẫm  Phân phần phấn phận phẩn phẫn Phâng phầng phấng phậng phẩng phẫng  Phấp phập Phất phật  Phâu phầu phấu phậu phẩu phẫu  Phây phầy phấy phậy phẩy phẫy

Quc quậc Quâm quầm quấm quậm quẩm quẫm Quân quần quấn quận quẩn quẫn Quâng quầng quấng quậng quẩng quẫng Qup quập  Ququật  Quâu quầu quấu quậu quẩu quẫu  Quây quầy quấy quậy quẩy quẫy

Rc rậc  Râm rầm rấm rậm rẩm rẫm  Rân rần rấn rận rẩn rẫn  Râng rầng rấng rậng rẩng rẫng  Rp rập  Rt rật  Râu rầu rấu rậu rẩu rẫu  Rây rầy rấy rậy rẩy rẫy

Sấc sậc Sâm sầm sấm sậm sẩm sẫm  Sân sần sấn sận sẩn sẫn  Sâng sầng sấng sậng sẩng sẫng  Sấp sập  Sất sật  Sâu sầu sấu sậu sẩu sẫu  Sây sầy sấy sậy sẩy sẫy

Tc tậc  Tâm tầm tấm tậm tẩm tẫm  Tân tần tấn tận tẩn tẫn  Tâng tầng tấng tậng tẩng tẫng  Tp tập  Tt tật  Tâu tầu tấu tậu tẩu tẫu  Tây tầy tấy tậy tẩy tẫy     

Thc thậc Thâm thầm thấm thậm thẩm thẫm Thân thần thấn thận thẩn thẫn  Thâng thầng thấng thậng thẩng thẫng

Thp thập  Tht thật  Thâu thầu thấu thậu thẩu thẫu  Thây thầy thấy thậy thẩy thẫy

Trc trậc  Trâm trầm trấm trậm trẩm trẫm  Trân trần trấn trận trẩn trẫn  Trâng trầng trấng trậng trẩng trẫng  Trp trập  Trt trật  Trâu trầu trấu trậu trẩu trẫu  Trây trầy trấy trậy trẩy trẫy

 Vc vậc  Vâm vầm vấm vậm vẩm vẫm  Vân vần vấn vận vẩn vẫn  Vângvầng vấng vậng vẩng

vẫng  Vp vập  Vt vật  Vâu vầu vấu vậu vẩu vẫu  Vây vầy vấy vậy vẩy vẫy

Xc xậc  Xâm xầm xấm xậm xẩm xẫm  Xân xần xấn xận xẩn xẫn  Xâng xầng xấng xậng xẩng xẫng  Xp xập  Xt xật  Xâu xầu xấu xậu xẩu xẫu Xây xầy xấy xậy xẩy xẫy

Vần E

Be bè bé b b b

Béc bẹc  Bem bèm bém bẹm bẻm bẽm  Ben bèn bén bẹn bẻn bẽn  Beng bèng béng bẹng bẻng bẽng  Beo bèo béo bẹo bẻo bẽo  Bép bẹp  Bét bẹt

Che chè ché ch ch ch

Chéc chẹc  Chem chèm chém chẹm chẻm chẽm  Chen chèn chén chẹn chẻn chẽn  Cheng chèng chéng chẹng chẻng chẽng  Cheo chèo chéo chẹo chẻo chẽo  Chép chẹp  Chét chẹt

De dè dé d d d

Déc dẹc  Dem dèm dém dẹm dẻm dẽm  Den dèn dén dẹn dẻ dẽn  Deng dèng déng dẹng dẻng dẽng  Deo dèo déo dẹo dẻo dẽo  Dép dẹp  Dét dẹt

Đe đè đé đ đ đ

Đéc đẹc  Đem đèm đém đẹm đẻm đẽm  Đen đèn đén đẹn đẻn đẽn  Đeng đèng đéng đẹng đẻng đẽng Đeo đèo đéo đẹo đẻo đẽo   Đép đẹp  Đét đẹt

Ge gè gé g g g

Géc gẹc  Gem gèm gém gẹm gẻm gẽm  Gen gèn gén gẹn gẻn gẽn  Geng gèng géng gẹng gẻng gẽng  Geo gèo géo gẹo gẻo gẽo  Gép gẹp  Gét gẹt

Gie giè gié giẹ giẻ giẽ

Giéc giẹc  Giem gièm giém giẹm giẻm giẽm  Gien gièn gién giẹn giẻn giẽn  Gieng gièng giéng giẹng giẻng giẽng  Gieo gièo giéo giẹo giẻo giẽo

Ghe ghè ghé gh gh gh

Ghéc ghẹc  Ghem ghèm ghém ghẹm ghẻm ghẽm  Ghen ghen ghén ghẹn ghẻn ghẽn  Gheng ghèng ghéng ghẹng ghẻng ghẽng  Gheo ghèo ghéo ghẹo ghẻo ghẽo  Ghép ghẹp  Ghét ghẹt

He hè hé h h h

Héc hẹc  Hem hèm hém hẹm hẻm hẽm  Hen hèn hén hẹn hẻn hẽn  Heng hèng héng hẹng hẻng hẽng   Heo hèo héo hẹo hẻo hẽo  Hép hẹp  Hét hẹt

Ke kè ké k k k

Kéc kẹc  Kem kèm kém kẹm kẻm kẽm  Ken kèn kén kẹn kẻn kẽn  Keng kèng kéng kẹng kẻng kẽng   Keo kèo kéo kẹo kẻo kẽo  Kép kẹp  Két kẹt

Khe khè khé kh kh  kh

Khéc khẹc  Khem khèm khém khẹm khẻm khẽm  Khen khèn khén khẹn khẻn khẽn  Kheng khèng khéng khẹng khẻng khẽng  Kheo khèo khéo khẹo khẻo khẽo  Khép khẹp  Khét khẹt

Le lè lé l l l

Léc lẹc  Lem lèm lém lẹm lẻm lẽm  Len lèn lén lẹn lẻn lẽn  Leng lèng léng lẹng lẻng lẽng  Leo lèo léo lẹo lẻo lẽo  Lép lẹp  Lét lẹt

Me mè mé m m m

Méc mẹc  Mem mèm mém mêm mẻm mẽm  Men mèn mén mẹn mẻn mẽn  Meng mèng méng mẹng mẻng mẽng  Meo mèo méo mẹo mẻo mẽo Mép mẹp  Mét mẹt

Ne nè né n n n

Néc nẹc  Nem nèm ném nẹm nẻm nẽm  Nen nèn nén nẹn nẻn nẽn  Neng nèng néng nẹng nẻng nẽng  Neo nèo néo nẹo nẻo nẽo  Nép nẹp  Nét nẹt

Pe pè pé p p p

Péc pẹc  Pem pèm pém pẹm pẻm pẽm  Pen pèn pén pẹn pẻn pẽn  Peng pèng péng pẹng pẻng pẽng  Peo pèo péo pẹo pẻo pẽo  Pép pẹp  Pét pẹt

Phe phè phé phẹ phẻ phẽ

Phéc phẹc  Phem phèm phém phẹm phẻm phẽm  Phen phèn phén phẹn phẻn phẽn  Pheng phèng phéng phẹng phẻng phẽng  Pheo phèo phéo phẹo phẻo phẽo Phép phẹp Phét phẹt

Que què qué qu qu qu

Quéc quẹc  Quem quèm quém quẹm quẻm quẽm  Quen quèn quén quẹn quẻn quẽn  Queng quèng quéng quẹng quẻng quẽng  Queo quèo quéo quẹo quẻo quẽo  Quép quẹp  Quét quẹt

Re rè ré r r r

Réc rẹc  Rem rèm rém rẹm rẻm rẽm  Ren rèn rén rẹn rẻn rẽn  Reng rèng réng rẹng rẻng rẽng  Reo rèo réo rẹo rẻo rẽo  Rép rẹp  Rét rẹt

Se sè sé s s s

Séc sẹc  Sem sèm sém sẹm sẻm sẽm  Sen sèn sén sẹn sẻn sẽn  Seng sèng séng sẹng sẻng sẽng  Seo sèo séo sẹo sẻo sẽo  Sép sẹp  Sét sẹt

Te tè té t t t

Téc tẹc  Tem tèm tém tẹm tẻm tẽm  Ten tèn tén tẹn tẻn tẽn  Teng tèng téng tẹng tẻng tẽng  Teo tèo téo tẹo tẻo tẽo  Tép tẹp  Tét tẹt

The thè thé th th th

Théc thẹc  Them thèm thém thẹm thẻm thẽm  Then thèn thén thẹn thẻn thẽn  Theng thèng théng thẹng thẻng thẽng  Theo thèo théo thẹo thẻo thẽo  Thép thẹp  Thét thẹt

Tre trè tré tr tr tr

Tréc trẹc  Trem trèm trém trẹm trẻm trẽm  Tren trèn trén trẹn trẻn trẽn  Treng trèng tréng trẹng trẻng trẽng  Treo trèo tréo trẹo trẻo trẽo  Trép trẹp Trét trẹt

Ve vè vé v v v

Véc vẹc  Vem vèm vém vẹm vẻm vẽm  Ven vèn vén vẹn vẻn vẽn  Veng vèng véng vẹng vẻng vẽng  Veo vèo véo vẹo vẻo vẽo  Vép vẹp  Vét vẹt

Xe xè xé x x x

Xéc xẹc  Xem xèm xém xẹm xẻm xẽm  Xen xèn xén xẹn xẻn xẽn  Xeng xèng xéng xẹng xẻng xẽng  Xeo xèo xéo xẹo xẻo xẽo Xép xẹp Xét xẹt

Vần Ê

Bê b bế b b b

Bếch bệch  Bêm bềm bếm bệm bểm bẽm  Bên bền bến bện bển bễn  Bênh bềnh bếnh bệnh bểnh bễnh  Bếp bệp  Bết bệt  Bêu bều bếu bệu bểu bễu

Chê ch chế ch ch ch

Chếc chệc  Chếch chệch  Chêm chềm chếm chệm chểm chễm  Chên chền chến chện chển chễn  Chêng chềng chếng chệng cgểng chễng  Chênh chềnh chếnh chểnh chễnh  Chếp chệp  Chết chệt  Chêu chều chếu chệu chểu chễu

Dê d dế d d d

Dếch dệch  Dêm dềm dếm dệm dểm dễm  Dên dền dến dện dển dễn  Dênh dềnh dếnh dệnh dểnh dễnh  Dếp dệp  Dết dệt  Dêu dều dếu dệu dểu dễu

Đê đ đế đ đ đ

Đếch đệch  Đêm đềm đếm đệm đểm đễm  Đên đền đến đện đển đễn  Đênh đềnh đếnh đệnh đểnh đễnh  Đếp đệp  Đết đệt  Đêu đều đếu đệu đểu đễu

Gê g gế g g g

Gếc gệc Gếch gệch Gêm gềm gếm gệm gểm gễm  Gên gền gến gện gển gễn  Gêng gềng gếng gệng gểng gễng Gênh gềnh gếnh gệnh gểnh gễnh  Gếp gệp  Gết gệt  Gêu gều gếu gệu gểu gễu

Giê giề giế giệ giể giễ

Giếc giệc  Giếch giệch  Giêm giềm giếm giệm giểm giễm  Giên giền giến giện giển giễn Giêng giềng giếng giệng giểng giễng Giênh giềnh giếnh giệnh giểnh giễnh  Giếp giệp  Giết giệt  Giêu giều giếu giệu giểu giễu

Ghê ghê gh ghế gh gh gh

Ghếch ghệch  Ghêm ghềm ghếm ghệm ghểm ghễm  Ghên ghền ghến ghện ghện ghển ghễn  Ghênh ghềnh ghếnh ghệnh ghểnh ghễnh  Ghếghệp  Ghết ghệt  Ghêu ghều ghếu ghệu ghểu ghễu

Hê h hế h h h

Hếch hệch  Hêm hềm hếm hệm hểm hễm  Hên hền hến hện hển hễn  Hênh hềnh hếnh hệnh hểnh hễnh  Hếp hệp  Hết hệt  Hêu hều hếu hệu hểu hễu

Kê k kế k k k

Kếch kệch  Kêm kềm kếm kệm kểm kễm  Kên kền kến kện kển kễn  Kênh kềnh kếnh kệnh kểnh kễnh Kếp kếp  Kết kệt  Kêu kều kếu kệu kểu kễu

Khê kh khế kh kh kh

Khếch khệch  Khêm khềm khếm khệm khểm khễm  Khiêm khiềm khiếm khiệm khiểm khiễm  Khên khền khến khện khển khễn  Khiên khiền khiến khiện khiển khiễn Khiêng khiềng khiếng khiệng khiểng khiễng Khênh khềnh khếnh khệnh khểnh khễnh Khếp khệp   Khết khệt   Khêu khều khếu khệu khểu khễu

Lê l lế l l l

Lếch lệch  Lêm lềm lếm lệm lểm lễm  Lên lền lến lện lển lễn  Lênh lềnh lếnh lệnh lểnh lễnh  Lếp lệp  Lết lệt  Lêu lều lếu lệu lểu lễu

Mê m mế m m m

Mếch mệch  Mêm mềm mếm mệm mểm mễm  Mên mền mến mện mển mễn  Mênh mềnh mếnh mệnh mểnh mễnh  Mếp mệp  Mết mệt  Mêu mều mếu mệu mểu mễu

Nê n nế n n n

Nếch nệch  Nêm nềm nếm nệm nểm nễm  Nên nền nến nện nển nễn   Nênh nềnh nếnh nệnh nểnh nễnh  Nếp nệp  Nết nệt  Nêu nều nếu nệu nểu nễu

Pê p pế p p p

Pếch pệch  Pêm pềm pếm pệm pểm pễm  Pên pền pến pện pển pễn  Pênh pềnh pếnh pệnh pểnh pễnh  Pếp pệp  Pết pệt  Pêu pều pếu pệu pểu pễu

Phê phề phế phệ phể phễ

Phếch phệch  Phêm phềm phếm phệm phểm phễm  Phên phền phến phện phển phễn  Phênh phềnh phếnh phệnh phểng phễnh  Phếp phệp Phết phệt  Phêu phều phếu phệu phểu phễu

Quê qu quế qu qu qu

Quếch quệch  Quêm quềm quếm quệm quểm quễm  Quên quền quến quện quển quễn  Quênh quềnh quếnh quệnh quểnh quễnh  Quếquệp  Quết quệt  Quêu quều quếu quệu quểu quễu

Rê r rế r r r

Rếch rệch Rêm rềm rếm rệm rểm rễm Rên rền rến rện rển rễn  Rênh rềnh rếnh rệnh rểnh rễnh  Rếp rệp  Rết rệt  Rêu rều rếu rệu rểu rễu

Sê s sế s s s

Sếch sệch  Sêm sềm sếm sệm sểm sễm   Sên sền sến sện sển sễn  Sênh sềnh sếnh sệnh sểnh sễnh  Sếp sệp  Sết sệt  Sêu sều sếu sệu sểu sễu

Tê t tế t t t

Tếch tệch  Têm tềm tếm tệm tểm tễm  Tên tền tến tện tển tễn  Tênh tềnh tếnh tệnh tểnh tễnh  Tếp tệp  Tết tệt   Têu tều tếu tệu tểu tễu

Thê th thế th th th

Thếch thệch Thêm thềm thếm thệm thểm thễm Thên thền thến thện thển thễn Thênh thềnh thếnh thệnh thểnhthễnh Thếp thệp  Thếthệt Thêu thều thếu thệu thểu thễu

Trê tr trế tr tr tr

Trếch trệch  Trêm trềm trếm trệm trểm trễm  Trên trền trến trện trển trễn  Trênh trềnh trếnh trệnh trểnh trễnh  Trếp trệp  Trết trệt  Trêu trều trếu trệu trểu trễu

Vê v vế v v v

Vếch vệch  Vêm vềm vếm vệm vểm vễm  Vên vền vến vện vển vễn  Vênh vềnh vếnh vệnh vểnh vễnh  Vếp vệp  Vết vệt  Vêu vều vếu vệu vểu vễu

Xê x xế x x x

Xếch xệch  Xêm xềm xếm xệm xểm xễm  Xên xền xến xện xển xễn  Xênh xềnh xếnh xệnh xểnh xễnh  Xếp xệp  Xết xệt  Xêu xều xếu xệu xểu xễu

Vần I i

Bi bì bí b b bĩ     By b bý b b b

Bia bìa bía bịa bỉa bĩa   Biếc biệc  Bích bịch  Bim bìm bím bịm bỉm bĩm Biêm biềm biếm biệm biểm biễm  Bin bìn bín bịn bỉn bĩn  Biên biền biến biện biển biễn  Biêng biềng biếng biệng biểng biễng  Binh bình bính bịnh bỉnh bĩnh  Bíp bịp  Biếp biệp Bít bịt  Biết biệt  Biu bìu bíu bịu bỉu bĩu Biêu biều biếu biệu biểu biễu

Chi chì chí ch ch chĩ          Chy ch chý ch ch ch

Chia chìa chía chịa chỉa chĩa  Chíc chịc Chích chịch   Chiếc chiệc  Chích chịch  Chim chìm chím chịm chỉm chĩm  Chiêm chiềm chiếm chiệm chiểm chiễm  Chin chìn chín chịn chỉn chĩn  Chiên chiền chiến chiện chiển chiễn  Chiêng chiềng chiếng chiệng chiểng chiễng  Chinh chình chính chịnh chỉnh chĩnh  Chip chịp  Chiếp chiệp  Chít chịt  Chiết chiệt  Chiu chìu chíu chịu chỉu chĩu Chiêu chiều chiếu chiệu chiểu chiễu

Di dì dí d d dĩ       Dy d dý d d d

Dia dìa día dịa dỉa dĩa  Diếc diệc  Dích dịch  Dim dìm dím dịm dỉm dĩm Diêm diềm diếm diệm diểm diễm Din dìn dín dịn dỉn dĩn  Diên diền diến diện diển diễn  Diêng diềng diếng diệng diểng diễng  Dinh dình dính dịnh dỉnh dĩnh  Díp dịp  Diếp diệp Dít dịt  Diết diệt  Diu dìu díu dịu dỉu dĩu  Diêu diều diếu diệu diểu diễu

Đi đì đí đ đ đĩ        Đđỳ đý đ đ đ

Đia đìa đía địa đỉa đĩa  Điếc điệc  Đích địch  Đim đìm đím địm đỉm đĩm Điêm điềm điếm điệm điểm điễm  Đin đìn đín địn đỉn đĩn  Điên điền điến điện điển điễn  Điêng điềng điếng điệng điểng điễng  Đinh đình đính định đỉnh đĩnh  Đíp địp  Điếp điệp  Đít địt  Điết điệt  Điêu điều điếu điệu điểu điễu

Gi gì gí g g gĩ       Gy g gý g g g

******************Giy giỳ giý giỵ giỷ giỹ

Ghi ghì ghí gh gh ghĩ        Ghy gh ghý gh gh gh

Ghia ghìa ghía ghịa ghỉa ghĩa  Ghiếc ghiệc  ghích ghịch  Ghim ghìm ghím ghịm ghỉm ghĩm  Ghiêm ghiềm ghiếm ghiệm ghiểm ghiễm  Ghin ghìn ghín ghịn ghỉn ghĩn  Ghiên ghiền ghiến ghiện ghiển ghiễn  Ghiêng ghiềng ghiếng ghiệng ghiểng ghiễng  Ghinh ghình ghính ghịnh ghỉnh ghĩnh  Ghíp ghịp  Ghiếp ghiệp  Ghít ghịt  Ghiết ghiệt  Ghiu ghìu ghíu ghịu ghỉu ghĩu  Ghiêu ghiều ghiếu ghiệu ghiểu ghiễu

Hi hì hí h h hĩ        Hy h hý h h h

Hia hìa hía hịa hỉa hĩa  Hiếc hiệc  Hích hịch  Him hìm hím hịm hỉm hĩm Hiêm hiềm hiếm hiệm hiểm hiễm  Hin hìn hín hịn hỉn hĩn  Hiên hiền hiến hiện hiển hiễn  Hiêng hiềng hiếng hiệng hiểng hiễng  Hinh hình hính hịnh hỉnh hĩnh  Híp hịp  Hiếp hiệp  Hít hịt  Hiết hiệt  Hiu hìu híu hịu hỉu hĩu Hiêu hiều hiếu hiệu hiểu hiễu

Ki kì kí k k kĩ    Ky k ký k k k

Kia kìa kía kịa kỉa kĩa  Kiếc kiệc  Kích kịch  Kim kìm kím kịm kỉm kĩm Kiêm kiềm kiếm kiệm kiểm kiễm Kin kìn kín kịn kỉn kĩn  Kiên kiền kiến kiện kiển kiễn  Kiêng kiềng kiếng kiệng kiểng kiễng  Kinh kình kính kịnh kỉnh kĩnh  Kíp kịp  Kiếp kiệp  Kít kịt  Kiết kiệt  Kiu kìu kíu kịu kỉu kĩu  Kiêu kiều kiệu kiểu kiễu

Khi khì khí kh kh khĩ      Khy kh khý kh kh kh

Khia khìa khía khịa khỉa khĩa  Khiếc khiệc  Khích khịch  Khim khìm khịm khỉm khĩm  Khiêm khiềm khiếm khiệm khiểm khiễm  Khin khìn khín khịn khỉn khĩn  Khiên khiền khiến khiện khiển khiễn  Khiêng khiềng khiếng khiệng khiểng khiễng Khinh khình khính khịnh khỉnh khĩnh Khíp khịp  Khiếp khiệp  Khít khịt  Khiết khiệt  Khiu khìu khíu khịu khỉu khĩu  Khiêu khiều khiếu khiệu khiểu khiễu

Li lì lí l l lĩ         Ly l lý l l l

Lia lìa lía lịa lỉa lĩa  Liếc liệc  Lích lịch  Lim lìm lím lịm lỉm lĩm  Liêm liềm liếm liệm liểm liễm  Lin lìn lín lịn lỉn lĩn  Liên liền liến liện liển liễn  Liêngliềng liếng liệng liểng liễng  Linh lình lính lịnh lỉnh lĩnh  Líp lịp  Liếp liệp Lít lịt  Liết liệt  Liu lìu líu lịu lỉu lĩu  Liêu liều liếu liệu liểu liễu

Mi mì mí m m mĩ       My m mý m m m

Mia mìa mía mịa mỉa mĩa  Miếc miệc  Mích mịch  Mim mìm mím mịm mỉm mĩm  Miêm miềm miếm miệm miểm miễm  Min mìn mín mịn mỉn mĩn  Miên  miền miến miện miển miễn  Miêng miềng miếng miệng miểng miễng  Minh mình mính mịnh mỉnh mĩnh  Míp mịp  Miếp miệpMít  mịt  Miết miệt  Miu mìu míu mịu mỉu mĩu  Miêu miều miếu miệu miểu miễu

Ni nì ní n n nĩ       Ny n ný n n n

Nia nìa nía nịa nỉa nĩa  Niếc niệc  Ních nịch  Nim nìm ním nịm nỉm nĩm Niêm niềm niếm niệm niểm niễm  Nin nìn nín nị nỉn nĩn  Niên niền niến niện niển niễn  Niêng niềng niếng niệng niểng niễng Ninh nình nính nịnh nỉnh nĩnh  Níp nịp Niếp niệp Nít nịt Niết niệt Niu nìu níu nịu nỉu nĩu  Niêu niều niếu niệu niểu niễu

Pi pì pí p p pĩ       Py p pý p p p

Pia pìa pía pịa pỉa pĩa  Piếc piệc Pích pịch Pim pìm pím pịm pỉm pĩm  Piêm piềm piếm piệm piểm piễm Pin pì pín pịn pỉn pĩn Piên piền piến piên piển piễn  Piêng piềng piếng piệng piểng piễng  Pinh pình pính pịnh pỉnh pĩnh Píp pịp Piếp piệp Pít pịt Piết piệt Piu pìu píu pịu pỉu pĩu  Piêu piều piếu piệu piểu piễu

Phi phì phí phị phỉ phĩ

Phia phìa phía phịa phỉa phĩa  Phiếc phiệc  Phích phịch Phim phìm phím phịm phỉm phĩm  Pniêm phiềm phiếm phiệm phiểm phiễm  Phin phìn phín phịn phỉn phĩn  Phiên phiền phiến phiện phiển phiễn  Phiêng phiềng phiếng phiệng phiểng phiễng  Phinh phình phính phịnh phỉnh phĩnh   Phíp phịp  Phiếp phiệp  Phít phịt  Phiết phiệt Phiu phìu phíu phịu phỉu phĩu  Phiêu phiều phiếu phiệu phiẻu phiễu

Qui quì quí qu qu quĩ     

Quia quìa quía quịa quỉa quĩa  Quíc quịc Quiếc quiệc  Quích quịch  Quim quìm quím quịm quỉm quĩm  Quiêm quiềm quiếm quiệm quiểm quiễm  Quin quìn quín quịn quỉn quĩn  Quiên quiền quiến quiện quiển quiễn  Quiêng quiềng quiếng quiệng quiểng quiễng  Quinh quình quính quỉnh quĩnh Quíp quịp  Quiết quiệt  Quiu quìu quíu quịu quỉu quĩu  Quiêu quiều quiếu quiệu quiểu quiễu

Quy quỳ quý qu qu qu    

Quya quỳa quýa quỵa quỷa quỹa Quýc quỵc Quých quỵch   Quýt quỵ Quyênh quyềnh quyếnh quyệnh quyểnh quyễnh  Quyên  quyền quyến quyên quyển quyễn Quyết quyệt Quynh quỳnh quýnh quỵnh quỷnh quỹnh

Ri rì rí r r rĩ         Ry r rý r r r

Ria rìa ría rịa rỉa rĩa  Ríc rịc  Riếc riệc  Rích rịch  Rim rìm rím rịm rỉm rĩm  Riêm riềm riếm riệm riểm riễm  Rin rìn rín rịn rỉn rĩn  Riên riền riến riện riển riễn  Riêng riềng riếng riệng riểng riễng  Rinh rình rính rịnh rỉnh rĩnh  Ríp rịp  Riếp riệp Rít rịt  Riết riệt Riu rìu ríu rịu rỉu rĩu  Riêu riều riếu riệu riểu riễu

Si sì sí s s sĩ       Sy s sý s s s

Sia sìa sía sịa sỉa sĩa  Siếc siệc  Sích sịch  Sim sìm sím sịm sỉm sĩm  Siêm siềm siếm siệm siểm siễm  Sin sìn sín sịn sỉn sĩn  Siên siền siến siện siển siễn  Siêng siềng siếng siệng siểng siễng  Sinh sình sính sịnh sỉnh sĩnh Síp sịp Siếp siệp  Sít sịt  Siết siệt Siu sìu síu sịu sỉu sĩu  Siêu siều siếu siệu siểu siễu

Ti tì tí t t tĩ      Ty t tý t t t

Tia tìa tía tịa tỉa tĩa  Tíc tịc  Tiếc tiệc Tích tịch  Tim tìm tím tịm tỉm tĩm  Tiêm tiềm tiếm tiệm tiểm tiễm  Tin tìn tín tịn tỉn tĩn  Tiên tiền tiến tiện tiển tiễn  Tiêng tiềng tiếng tiệng tiểng tiễng  Tinh tình tính tịnh tỉnh tĩnh Típ tịp Tiếp tiệp  Tít tịt  Tiết tiệt  Tiu tìu tíu tịu tỉu tĩu  Tiêu tiều tiếu tiệu tiểu tiễu

Thi thì thí th th thĩ       Thy th thý th th th

Thia thìa thía thịa tỉa thĩa  Thiếc thiệc  Thích thịch  Thim thìm thím thịm thỉm thĩm  Thiêm thiềm thiếm thiệm thiểm thiễm  Thin thìn thín thịn thỉn thĩn  Thiên thiền thiến thiện thiển thiễn  Thiêng thiềng thiếng thiệng thiểng thiễng  Thinh thình thính thịnh thỉnh thĩnh  Thíp thịp Thiếp thiệp Thít thịt Thiết thiệt  Thiu thìu thíu thịu thỉu thĩu  Thiêu thiều thiếu thiệu thiểu thiễu

Tri trì trí tr tr trĩ  Try tr trý tr tr tr

Tria trià  tría trịa trỉa trĩa  Triếc triệc  Trích trịch  Trim trìm trím trịm trỉm trĩm  Triêm triềm triếm triệm triểm triễm  Trin trìn trín trịn trỉn trĩn  Triên triền triến triện triển triễn  Triêng triềng triếng triệng triểng triễng  Trinh trình trính trịnh trỉnh trĩnh  Tríp trịp Triếp triệp Trít trịt  Triết triệt  Triu trìu tríu trịu trỉu trĩu  Triêu triều triếu triệu triểu triễu

Vi vì ví v v vĩ        Vy v vý v v v

Via vìa vía vịa vỉa vĩa  Víc vịc  Viếc việc Vích vịch Vim vìm vím vịm vỉm vĩm  Viêm viềm viếm việm viểm viễm  Vin vìn vín vịn vỉn vĩn  Viên viền viến viện viển viễn  Viêng viềng viếng việng viểng viễng  Vinh vình vính vịnh vỉnh vĩnh  Víp vịp Viếp việp  Vít vịt  Viết việt  Viu vìu víu vịu vỉu vĩu  Viêu viều viếu việu viểu viễu

Xi xì xí x x xĩ         Xy x xý x x x

Xia xìa xía xịa xỉa xĩa  Xiếc xiệc Xích xịch  Xim xìm xím xịm xỉm xĩm Xiêm xiềm xiếm xiệm xiểm xiễm  Xin xìn xín xịn xỉn xĩn  Xiên xiền xiến xiện xiển xiễn  Xiêng xiềng xiếng xiệng xiểng xiễng  Xinh xình xính xịnh xỉnh xĩnh  Xíp xịp Xiếp xiệp Xít xịt Xiết xiệt Xiu xìu xíu xịu xỉu xĩu Xiêu xiều xiếu xiệu xiểu xiễu

Vần O

Bo bò bó b b bõ

Bóc bọc  Bóoc boọc  Boi bòi bói bọi bỏi bõi  Bom bòm bóm bọm bỏm bõm  Bon bòn bón bọn bỏn bõn  Bong bòng bóng bọng bỏng bõng  Boong boòng boóng boọng boỏng boõng  Bóp bọp  Bót bọt

Co cò có c c cõ 

Cóc cọc  Cóoc cọoc  Coi còi cói cọi cỏi cõi  Com còm cóm cọm cỏm cõm  Con còn cón cọn cỏn cõn  Cong còng cóng cọng cỏng cõng  Coong coòng coóng coọng coỏng coõng  Cóp cọp Cót cọt

Cho chò chó chọ chỏ chõ

Chóc chọc  Chóoc chọoc  Choi chòi chói chọi chỏi chõi  Chom chòm chóm chọm chỏm chõm  Chon chòn chón chọn chỏn chõn  Choon chòon choọn choỏn choõn  Chong chòng chóng chọng chỏng chõng  Choong choòng choọng choỏng choõng  Chóp chọp Chót chọt

Do dò dó d d dõ

Dóc dọc  Dóoc dọoc  Doi dòi dói dọi dỏi dõi  Dom dòm dóm dọm dỏm dõm  Don dòn dói dọn dỏn dõn Dong dòng dóng dọng dỏng dõng  Doong doòng doóng doọng doỏng doõng  Dóp dọp Dót dọt

Đo đò đó đ đ đõ

Đóc đọc  Đóoc đoọc  Đoi đòi đói đọi đỏi đõi  Đom đòm đóm đọm đỏm đõm  Đon đòn đón đọn đỏn đõn  Đong đòng đóng đọng đỏng đõng  Đoong đoòng đoóng đoọng đoỏng đoõng  Đóp đọp  Đót đọt

Go gò gó g g gõ

Góc gọc  Góoc gọoc  Goi gòi gói gọi gỏi gõi  Gom gòm góm gọm gỏm gõm  Gon gòn gón gọn gỏn gõn  Gong gòng góng gọng gỏng gong  Goong goòng goóng goọng goỏng goõng  Góp gọp  Gót gọt

Gio giò gió giọ giỏ giõ

Gióc giọc  Gióoc giọoc  Gioi giòi giói giọi giỏi giõi  Giom giòm gióm giọm giỏm giõm  Gion giòn gión giọn giỏn giõn  Giong giòng gióng giọng giỏng giõng  Gioong giòong gióong giọng giỏng giõng Gióp giọp Giót giọt

Gho ghò ghó gh gh ghõ

Ghóc ghọc  Ghóoc ghọoc  Ghoi ghòi ghói ghọi ghỏi ghõi  Ghom ghòm ghóm ghọm ghỏm ghõm  Ghon ghon ghón ghọn ghỏn ghõn  Ghong ghong ghong ghọng ghỏng ghong  Ghoong ghoòng ghoóng ghoọng ghoỏng ghoõng Ghóp ghọp  Ghót ghọt

Ho hò hó h h hõ

Hóc học  Hóoc hoc  Hoi hòi hói họi hỏi hõi  Hom hòm hóm họm hỏm hõm  Hon hòn hón họn hỏn hõn  Hong hòng hóng họng hỏng hõng  Hoong hoòng hoóng hoọng hoỏng hoõng  Hóp họp  Hót họt

Ko kò kó k k kõ

Kóc kọc  Kóoc kọoc  Koi kòi kói kọi kỏi kõi  Kom kòm kóm kọm kỏm kõm  Kon kòn kón kọn kỏn kõn  Kong kòng kóng kọng kỏng kõng  Koong koòng koóng koọng koỏng koõng  Kóp kọp  Kót kọt

Kho khò khó kh kh khõ

Khóc khọc Khóoc khọoc  Khoi khòi khói khọi khỏi khỏi  Khom khòm khóm khọm khỏm khõm  Khon khòn khón khọn khỏn khõn  Khong khòng khóng khọng khỏng khõng Khoong khoòng khoóng khoọng khoỏng khoõng  Khóp khọp  Khót khọt

Lo lò ló l l lõ

Lóc lọc  Lóoc lọoc  Lòi lói lọi lỏi lõi  Lom lòm lóm lọm lỏm lõm  Lon lòn lón lọn lỏn lõn  Long lòng lóng lọng lỏng long  Loong loòng loóng loọng loỏng loõng Lóp lọp  Lót lọt

Mo mò mó m m mõ

Móc mọc  Móoc mọoc  Moi mòi mói mọi mỏi mõi  Mom mòm móm mọm mỏm mõm Mon mòn món mọn mỏn mõn  Mong mòng móng mọng mỏng mõng Moong moòng moóng moọng moỏng moõng  Móp mọp  Mót mọt

No nò nó n n nõ

Nóc nọc Nóoc nọoc  Noi nòi nói nọi nỏi nõi  Nom nòm nóm nọm nỏm nõm  Non non nòn nón nọn nỏn nõn  Nong nòng nóng nọng nỏng nõng  Noong noòng noóng noọng noỏng noõng  Nóp nọp  Nót nọt

Po pò pó p p põ

Póc pọc  Póoc pọoc  Pói pọi  Poi pòi pói pọi pỏi põi  Pom pòm póm pọm pỏm põm Pon pòn pón pọn pỏn põn  Pong pòng póng pọng pỏng põng  Poong poòng poóng poọng poỏng poõng  Póp pọp  Pót pọt

Pho phò phó ph ph phõ

Phóc phọc  Phóoc phọoc  Phoi phoi  phói phọi phỏi phõi  Phòm phóm phọm phỏm phõm  Phon phòn phón phọn phỏn phõn  Phong phòng phóng phọng phỏng phõng  Phoong phoòng phoóng phoọng phoỏng phoõng  Phóp phọp Phót phọt

Quo quò quó qu qu quõ

Quóc quọc  Quói quọi  Quom quòm quóm quọm quỏm quõm  Quon quòn quón quọn quỏn quõn  Quong quòng quóng quọng quỏng quõng  Quóp quọp  Quót quọt

Ro rò ró r r rõ

Róc rọc  Róoc rọoc  Roi ròi rói rọi rỏi rõi  Rom ròm róm rọm rỏm rõm  Ron ròn rón rọn rỏn rõn Rong ròng róng rọng rỏng rõng  Roong roòng roóng roọng roỏng roõng  Róp rọp  Rót rọt

So sò só s s sõ

Sóc sọc  Sóoc sọoc  Soi sòi sói sọi sỏi sõi  Som sòm sóm sọm sỏm sõm  Son sòn són sọn sỏn sõn  Song sòng sóng sọng sỏng sõng  Soong soòng soóng soọng soỏng soõng  Sóp sọp  Sót sọt

To tò tó t t tõ

Tóc tọc  Tóoc tọoc  Toi tòi tói tọi tỏi tõi  Tom tòm tóm tọm tỏm tõm  Ton tòn tón tọn tỏn tõn  Tong tòng tóng tọng tỏng tõng  Toong toòng toóng toọng toỏng toõng  Tóp rọp  Tót tọt

Tho thò thó th th thõ

Thóc thọc  Thóoc thọoc  Thoi thòi thói thọi thỏi thõi  Thom thòm thóm thọm thỏm thõm  Thon thòn thón thọn thỏn thõn  Thong thòng thóng thọng thỏng thõng  Thoong thoòng thoòng thoọng thoỏng thoõng Thóp thọp  Thót thọt

Tro trò tró tr tr trõ

Tróc trọc  Tróoc trọoc  Troi tròi trói trọi trỏi trõi  Trom tròm tróm trọm trỏm trõm  Tron  tròn trón trọn trỏn trõn  Trong tròng tróng trọng trỏng trõng  Troong troòng troóng troọng troỏng troõng  Tróp trọp  Trót trọt

Vo vò vó v v võ

Vóc vọc  Vóoc vọoc  Voi vòi vói vọi vỏi või  Vom vòm vóm vọm vỏm võm  Von vòn vón vọn vỏn võn  Vong vòng vóng vọng vỏng võng  Voong voòng voóng voọng voỏng voõng  Vóp vọp  Vót vọt

Xo xò xó x x xõ

Xóc xọc  Xóoc xọoc  Xoi xòi xói xọi xỏi xõi  Xom xòm xóm xọm xỏm xõm  Xon xón xón xọn xỏn xõn  Xong xòng xóng xọng xỏng xõng  Xoong xoòng xoóng xoọng xoỏng xoõng  Xóp xọp  Xót xọt

Vần Ô

Bô b b b b b

Bc bộc  Bôi bồi  bối bội bổi bỗi  Bôm bồm bốm bộm bổm bỗm  Bôn bồn bốn bộn bổn bỗn  Bông bồng bống bộng bổng bỗng Bp bộp  Bt bột

Cô c c c c c 

Cc cộc  Côôc côôc  Côi cồi cối cội cổi cỗi  Côm cồm cốm cộm cổm cỗm  Côn cồn cốn cộn cổn cỗn Công cồng cống cộng cổng cỗng  Côông côông côông côông côông côông  Cp cộp Ct cột

Chô chồ chố chộ chổ chỗ

Chốc chộc  Chôốc chôộc  Chôi chồi chối chội chổi chỗi  Chôm chồm chốm chộm chổm chỗm  Chôn chồn chốn chộn chổn chỗn  Chông chồng chống chộng chổng chỗng  Chôông chôồng chôống chôộng chôổng chôỗng  Chốp chộp Chốt chột

Dô d d d d d

Dc dộc  Dôi dồi dối dội dổi dỗi  Dôm dồm dốm dộm dổm dỗm  Dôn dồn dốn dộn dổn dỗn  Dông dồng dống dộng dổng dỗng  Dp dộp  Dt dột

Đô đ đ đ đ đ

Đốc  độc  Đôi đồi đối đội đổi đỗi  Đom đòm đóm đọm đỏm đõm  Đôn đồn đốn độn đổn đỗn  Đông đồng đống động đổng đỗng  Đp độp  Đt đột

Gô g g g g g

Gc gộc  Goốc gôộc  Gôi gồi gối gội gổi gỗi  Gôm gồm gốm gộm gổm gỗm  Gôn gồn gốn gộn gổn gỗn  Gông gồng gống gộng gổng gỗng  Gp gộp  Gt gột

Giô giồ giố giộ giổ giỗ

Giốc giộc  Gioốc giộc  Giôi giồi giối giội giổi giỗi  Giôm giồm giốm giộm giổm giỗm  Giôn giồn giốn giộn giổn giỗn  Giông giồng giống giộng giổng giỗng  Giốp giộp  Giốt giột

Ghô gh gh gh gh gh

Ghc ghộc  Ghôi ghồi ghối ghội ghổi ghỗi  Ghôm ghồm ghốm ghộm ghổm ghỗm  Ghôn ghồn ghốn ghộn ghổn ghỗn Ghông ghồng ghống ghộng ghổng ghỗng  Ghp ghộp  Ght ghột

Hô h h h h h

Hc hộc  Hôi hồi hối hội hổi hỗi  Hôm hồm hốm hộm hổm hỗm  Hôn hồn hốn hộn hổn hỗn  Hông hồng hống hộng hổng hỗng  Hp hộp  Ht hột

Kô k k k k k

Kc kộc  Kôi  kồi kối kội kổi kỗi  Kôm kồm kốm kộm kổm kỗm  Kôn kồn kốn kộn kổn kỗn  Kông kồng kống kộng kổng kỗng  Kp kộp  Kt kột

Khô kh kh kh kh kh

Khc khộc  Khôi khồi khối khội khổi khỗi  Khôm khồm khốm khộm khổm khỗm  Khôn khồn khốn khộn khổn khỗn  Không khồng khống khộng khổng khỗng  Khp khôp  Kht khột

Lô l l l l l

Lốc lộc  Lôi lồi lối lội lổi lỗi  Lôm lồm lốm lộm lổm lỗm  Lôn lồn lốn lộn lổn lỗn  Lông lồng lống lộng lổng lỗng  Lốp lộp  Lốt lột

Mô m m m m m

Mốc mộc  Môi mồi mối mội mổi mỗi  Môm mồm mốm mộm mổm mỗm Môn mồn mốn mộn mổn mỗn  Mông mồng mống mộng mổng mỗng  Mốp mộp  Mt một

Nô n n n n n

Nc nộc  Nôi nồi nối nội nổi nỗi  Nôm nồm nốm nộm nổm nỗm  Nôn nồn nốn nộn nổn nỗn  Nông nồng nống nộng nổng nỗng  Np nộp  Nt nột

Pc pộc   Pôi pồi pối pội pổi pỗi  Pôm pồm pốm pộm pổm pỗm  Pôn pồn pốn pộn pổn pỗn  Pông pồng pống pộng pổng pỗng  Pp pộp  Pt pột

Phô ph ph ph ph ph

Phc phộc  Phôi phồi phối phội phổi phỗi  Phôm phồm phốm phộm phổm phỗm Phôn phồn phốn phộn phổn phỗn  Phông phồng phống phộng phỗng  Php phộp  Pht phột

Quô qu qu qu qu qu

Quc quộc  Quôi quồi quối quội quổi quỗi  Quôm quồm quốm quộm quổm quỗm  Quôn quồn quốn quộn quổn quỗn  Qup quộp  Qut quột

Rô r r r r r

Rc rộc  Rôi rồi rối rội rổi rỗi  Rôm rồm rốm rộm rổm rỗm  Rôn rồn rốn rộn rổn rỗn  Rông rồng rống rộng rổng rỗng  Rp rộp  Rt rột

Sô s s s s s

Sc sộc  Sôi sồi sối sội sổi sỗi  Sôm sồm sốm sộm sổm sỗm  Sôn sồn sốn sộn sổn sỗn  Sông sồng sống sộng sổng sỗng  Sốp sộp  St sột

Tô t t t t t

Tốc tộc  Tôi tồi tối tội tổi tỗi  Tôm tồm tốm tỗm tổm tỗm  Tôn tồn tốn tộn tổn tỗn   ông tồng tống tộng tổng tỗng  Tp tộp  Tt tột

Thô th th th th th

Thc thộc  Thôi thồi thối thội thổi thỗi  Thôm thồm thốm thộm thổm thỗm  Thôn thồn thốn thộn thổn thỗn  Thông thồng thống thộng thổng thỗng Thp thộp  Ththột

Trô trồ trố trộ trổ trỗ

Trc trộc  Trôi trồi trội trổi trỗi  Trôm trồm trốm trộm trổm trỗm  Trôn trổn trốn trộn trổn trỗn  Trông trồng trống trộng trổng trỗng  Trp trộp Trt trột

Vô v v v v v

Vc vộc  Vôi vồi vối vội vổi vỗi  Vôm vồm vốm vộm vổm vỗm  Vôn vồn vốn vộn vổn vỗn  Vông vồng vống vộng vổng vỗng  Vp vộp  Vt vột

Xô x x x x x

Xc xộc  Xôi xồi xối xội xổi xỗi  Xôm xồm xốm xộm xổm xỗm  Xôn xồn xốn xộn xổn xỗn  Xông xồng xống xộng xổng xỗng  Xp xộp  Xt xột

Vần Ơ

Bơ b b b b b

Bc bợc  Bơi bời bới bợi bởi bỡi  Bơm bờm bớm bợm bởm bỡm  Bơn bờn bớn bợn bởn bỡn Bơng bờng bớng bợng bởng bỡng  Bớp bợp  Bớt bợt

Cơ c c c c c

Cc cợc Cơi cời cới cợi cởi cỡi  Cơm cờm cớm cợm cởm cỡm  Cơn cờn cớn cợn cởn cỡn  Cơng cờng cớng cợng cởng cỡng  Cp cợp Ct cợt

Chơ chờ chớ chợ chở chỡ

Chớc chợc  Chơi chời chới chợi chởi chỡi  Chơm chờm chớm chợm chởm chỡm  Chơn chờn chớn chợn chởn chỡn  Chơng chờng chớng chợng chởng chỡng  Chớp chợp  Chớt chợt

Dơ d d d d d

Dc dợc  Dơi dời dới dợi dởi dỡi  Dơm dờm dợm dởm dỡm  Dơn dờn dớn dợn dởn dỡn  Dơng dờng dớng dợng dởng dỡng  Dp dợp  Dt dợt

Đơ đ đ đ đ

Đớc đợc  Đơi đời đới đợi đởi đỡi  Đơm đờm đớm đợm đởm đỡm  Đơđờn đớn đợn đởn đỡn  Đớp đợp Đt đợt

Gơ g g g g g

Gc gợc  Gơi gời gới gợi gởi gỡi  Gơm gờm gớm gợm gởm gỡm  Gơn gờ gớn gợn gởn gỡn  Gơng gờng gớng gởng gỡng  Gp gợp  Gt gợt

Giơ giờ giớ giợ giở giỡ

Giớc giợc  Giơi giời giới giợi giởi giỡi  Giơm giờm giớm giợm giởm giỡm  Giơn giờn giớn giợn giởn giỡn  Giơng giờng giớng giợng giởng giỡng  Giớp giợp  Giớt giợt

Hơ h h h h h

Hớc hợc  Hơi hời hới hợi hởi hỡi Hơm hờm hớm hợm hởm hỡm  Hơhờn hớn hợn hởn hỡn  Hơng hờng hợng hởng hỡng Hp hợp  Ht hợt

Kơ k k k k k

Kc kợc  Kơi kời kới kợi kởi kỡi  Kơm kờm kớm kợm kởm kỡm  Kơn kờn kớn kợn kởn kỡn  Kơng kơng kờng kớng kợng kởng kỡng  Kp kớp  Kớt kợt

*

Khơ kh kh kh kh

Khc khợc  Khơi khời khới khợi khởi khỡi  Khơm khờm khớm khợm khởm khỡm  Khơn khờn khớn khợn khỡn khỡn Khơng khờng khớng khợng khởng khỡng Khớp khợp  Kht khợt

Lơ l l l l l

Lớc lợc  Lơi lời lới lợi lởi lỡi  Lơm lờm lớm lợm lởm lỡm  Lơn lờn lớn lợn lởn lỡn  Lơng lờng lớng lợng lởng lỡng  Lp lợp  Lt pợt

Mơ m m m m m

Mc mợc  Mơi mời mới mợi mởi mỡi  Mơm mờm mớm mợm mởm mỡm Mơn mờn mớn mợn mởn mỡn  Mơng mờng mớng mợng mởng mỡng  Mớp mợp  Mt mợt

Nơ n n n n n

Nc nợc  Nơi nời nới nợi nởi nỡi  Nơm nờm nớm nợm nởm nỡm  Nơn nờn nớn nợn nởn nỡn  Nơng nờng nớng nợng nởng nỡng  Np nợp  Nt nợt

Pơ p p p p p

Pc pợc  Pơi pời pới pợi pởi pỡi  Pơm pờm pớm pợm pởm pỡm  Pơn pờn pớn pợn pởn pỡn  Pơng pờng pớng pợng pởng pỡng  Pp pợp  Pt pợt

Phơ ph ph ph ph ph

Phc phợc  Phơi phời phợi phới phởi phỡi  Phơm phờm phớm phợm phởm phỡm  Phơn phờn phớn phợn phởn phỡn  Phơng phờng phớng phợng phởng phỡng  Phớp phợp  Pht phợt

Quơ qu qu qu qu qu

Quc quợc  Quơi quời quới quợi quởi quỡi  Quơm quờm quớm quợm quởm quỡm Quơn quờn quớn quợn quởn quỡn   Quơng qung qung qung qung qung  Qup quợp  Qut quợt

Rơ r r r r r r

Rc rợc  Rơi rời rới rợi rởi rỡi  Rơm rờm rớm rợm rởm rỡm  Rơn rờn rớn rợn rởn rỡn  Rơng rờng rớng rợng rởng rỡng  Rớp rợp  Rt rợt

Sơ s s s s s

Sc sợc  Sơi sời sới sợi sởi sỡi  Sơm sờm sớm sợm sởm sỡm  Sơn sờn sớn sợn sởn sỡn  Sơng sờng sớng sợng sởng sỡng  Sp sợp  St sợt

Tơ t t t t t

Tc tợc  Tơi tời tới tợi tởi tỡi  Tơm tờm tớm tợm tởm tỡm  Tơn tờn tớn tợn tởn tỡn  Tơng tờng tớng tợng tởng tỡng  Tp tợp  Tt tợt

Thơ th th th th th

Thc thợc  Thơi thời thới thợi thởi thỡi  Thơm thờm thớm thợm thởm thỡm  Thơn thờn thớn thợn thởn thỡn  Thơng thờng thớng thợng thởng thỡng  Thp thợp  Tht thợt

Trơ tr tr tr tr tr

Trc trợc  Trơi trời trới trợi trởi trỡi  Trơm trờm trớm trợm trỡm trỡm  Trơn trờn trớn trợn trởn trỡn  Trơng trờng trớng trợng trởng trỡng  Trp trợp  Trt trợt

Vơ v v v v v

Vc vợc  Vơi vời với vợi vởi vỡi  Vơm vờm vớm vợm vởm vỡm  Vơn vờn vớn vợn vởn vỡn  Vơng vờng vớng vợng vởng vỡng  Vp vợp  Vt vợt

Xơ x x x x x

Xc xợc  Xơi xời xới xợi xởi xỡi  Xơm xờm xớm xợm xởm xỡm  Xơn xơn xờn xớn xợn xởn xỡn  Xơng xờng xớng xợng xởng xỡng  Xp xợp  Xt xợt

Vần U

Bu bù bú b b bũ

Bua bùa búa bụa bủa bũa  Búc bục  Buc buộc  Bui bùi búi bụi bủi bũi Buôi buồi buối buội buổi buỗi  Bum bùm búm bụm bủm bũm  Buôm buồm buốm buộm buổm buỗm Bun bùn bún bụn bủn bũn  Buôn buồn buốn buộn buổn buỗn  Bung bùng búng bụng bủng bũng  Buông buồng buống buộng buổng buỗng  Búp bụp  Bup buộp  Bút bụt  But buột

Cu cù cú c c cũ

Cua cùa cúa cụa của cũa  Cúc cục  Cuc cuộc  Cui cùi cúi cụi củi cũi  Cuôi cuồi cuối cuội cuổi cuỗi  Cum cùm cúm cụm củm cũm Cuôm cuồm cuốm cuộm cuổm cuỗm  Cun cùn cún cụn củn cũn  Cung cùng xúng cụng củng cũng   Cuôn cuồn cuốn cuộn cuổn cuỗn  Cuông cuồng cuống cuộng cuổng cuỗng  Cúp cụp  Cup cuộp  Cút cụt  Cut cuột

Chu chù chú chụ chủ chũ

Chua chùa chúa chụa chủa chũa  Chúc chục  Chuốc chuộc  Chui chùi chúi chụi chủi chũi  Chuôi chuồi chuối chuội chuổi chuỗi  Chum chum chum chụm chủm chũm  Chuôm chuồm chuốm chuộm chuổm chuỗm  Chun chùn chún chụn chủn chũn  Chuôn chuồn chuốn chuộn chuổn chuỗn  Chung chùng chúng chụng chủng chũng  Chuông chuồng chuống chuộng chuổng chuỗng  Chúp chụp Chuốp chuộp  Chút chụt  Chuốt chuột

Du dù dú d d dũ

Dua dùa dúa dụa dủa dũa  Dúc dục  Duê duề duế duệ duể duễ Duc duộc  Dui dùi dúi dụi dủi dũi Duôi duồi duối duội duổi duỗi  Dum dùm dúm dụm dủm dũm  Duôm duồm duốm duộm duổm duỗm  Dun dùn dún dụn dủn dũn  Dung dùng dúng dụng dủng dũng  Duôn duồn duốn duộn duổn duỗn  Duông duồng duống duộng duổng duỗng  Dúp dụp  Dup duộp  Dút dụt  Dut duột  Duy dùy dúy dụy dủy dũy  Duyên duyền duyến duyện duyển duyễn  Duyêng duyềng duyếng duyệng duyểng duyễng  Duyếc duyệc  Duyếduyệt

Đu đù đú đ đ đũ

Đua đùa đúa đụa đủa đũa  Đúc đục  Đuc đuộc  Đui đùi đúi đụi đủi đũi Đuôi đuồi đuối đuội đuổi đuỗi Đum đùm đúm đụm đủm đũm  Đuôm đuồm đuốm đuộm đuổm đuỗm  Đun đùn đún đụn đủn đũn  Đung đùng đúng đụng đủng đũng  Đuôn đuồn đuốn đuộn đuổn đuỗn  Đuông đuồng đuống đuộng đuổng đuỗng  Đúp đụp  Đup đuộp  Đút đụt  Đut đuột Đuy đùy đúy đụy đủy đũy  Đuyên đuyền đuyến đuyện đuyển đuyễn  Đuyêng đuyềng đuyếng đuyệng đuyểng đuyễng  Đuyếc đuyệc  Đuyếđuyệt

Gu gù gú g g gũ

Gua gùa gúa gụa gủa gũa  Gúc gục  Guê guề guế guệ guể guễ Guc guộc  Gui gùi gúi gụi gủi gũi Guôi guồi guối guội guỗi  Gum gùm gúm gụm gủm gũm  Guôm guồm guốm guộm guổm guỗm  Gun gùn gún gụn gủn gũn   Gung gùng gúng gụng gủng gũng  Guôn guồn guốn guộn guổn guỗn  Guông guồng guống guộng guổng guỗng  Gúp gụp  Gup guộp  Gút gụt  Gut guột  Guy gùy gúy gụy gủy gũy  Guyên guyền guyến guyện guyển guyễn  Guyêng guyềng guyếng guyệng guyểng guyễng  Guyếc guyệc  Guyết guyệt

Giu giù giú giụ giủ giũ

Giua giùa giúa giụa giủa giũa  Giúc giục  Giuê giuề giuế giuệ giuể giuễ  Giuốc giuộc  Giui giùi giúi giụi giủi giũi  Giuôi giuồi giuối giuội giuổi giuỗi  Gium giùm giúm giụm giủm giũm  Giuôm giuồm giuốm giộm giuổm giuỗm  Giun giùn giún giụn giủn giũn  Giung giùng giúng giụng giủng giũng  Giuôn giuồn giuốn giuộn giuổn giuỗn  Giuông giuồng giuống giuộng giuổng giuỗng   Giúp giụp  Giuốp giuộp  Giút giụt  Giuốt giuột  Giuy giùy giú giụy giủy giũy  Giuyên giuyền giyến giuyệ giuyển giuyễn  Giuyêng giuyềng giuyếng giuyệng giuyểng giuyễng  Giuyếc giuyệc  Giuyết giuyệt

Ghu ghù ghú gh gh ghũ

Ghua ghùa ghúa ghụa ghủa ghũa  Ghúc ghục  Ghuc ghuộc  Ghuê ghuề ghuế ghuệ ghuể ghuễ Ghui ghùi ghúi ghụi ghủi ghũi  Ghuôi ghuồi ghuối ghuội ghuổi ghuỗi  Ghum ghùm ghúm ghụm ghủm ghũm  Ghuôm ghuồm ghuốm ghuộm ghuổm ghuỗm Ghun ghùn ghún ghụn ghủn ghũn  Ghung ghùng ghúng ghụng ghủng ghũng  Ghuôn ghuồn ghuốn ghuộn ghuổn ghuỗn  Ghuông ghuồng ghuống ghuộng ghuổng ghuỗng  Ghúp ghụp  Ghup ghuộp  Ghút ghụt Ghut ghuột  Ghuy ghùy ghúy ghụy ghủy ghũy  Ghuyên ghuyền ghuyến ghuyện ghuyển ghuyễn  Ghuyêng ghuyền ghuyếng ghuyệng ghuyểng ghuyễng  Ghuyếc ghuyệc  Ghuyết ghuyệt

Hu hù hú h h hũ

Hua hùa húa hụa hủa hũa Húc hục Huê huề huế huệ huể huễ Huốc huộc Hui hùi húi hụi hủi hũi Huôi huồi huối huội huổi huỗi Hum hùm húm hụm hủm hũm Huôm huồm huốm huộm huổm huỗm Hun hùn hún hụn hủn hũn Hung hùng húng hụng hủng hũng Huôn huồn huốn huộn huổn huỗn  Huông huồng huống huộng huổng huỗng Húp hụp  Hup huộp  Hút hụt Hut huột  Huy hùy húy hụy hủy hũy  Huyên huyền huyến huyện huyển huyễn  Huyêng huyềng huyếng huyệng huyểng huyễng  Huyếc huyệc  Huyếhuyệt

Ku kù kú k k kũ

Kua kuạ kuá kuạ kuả kuã  Kúc kục  Kuc kuộc  Kui kùi kúi kụi kủi kũi Kuôi kuồi kuối kuội kuổi kuỗi  Kum kùm kúm kụm kủm kũm Kuôm kuồm kuốm kuộm kuổm kuỗm  Kun kùn kún kụn kủn kũn  Kung kùng kúng kụng kủng kũng  Kuôn kuồn kuốn kuộn kuổn kuỗn  Kuông kuồng kuống kuộng kuổng kuỗng  Kúp kụp  Kup kuộp  Kút kụt  Kut kuột  Kuy kùy kúy kụy kủy kũy  Kuyên kuyền kuyến kuyện kuyển kuyễn  Kuyêng kuyềng kuyếng kuyệng kuyểng kuyễng  Kuyếc kuyệc  Kuyếtkuyệt

Khu khù khú kh kh khũ

Khua khùa khú khụa khủa khũa  Khúc khục  Khuê khuề khuế khuệ khuể khuễ Khuc khuộc  Khui khùi khúi khụi khủi khũi  Khuôi khuồi khuối khuội khuổi khuỗi  Khum khùm khúm khụm khủm khũm  Khuôm khuồm khuốm khuộm khuổm khuỗm Khun khùn khún khụn khủn khũn  Khung khùng khúng khụng khủng khũng  Khuôn khuồn khuốn khuộn khuổn khuỗn  Khuông khuồng khuống khuộng khuổng khuỗng  Khúp khụp  Khup khuộp  Khút khụt  Khukhuột  Khuy khùy khúy khụy khủy khũy  Khuyên khuyền khuyến khuện khuyển khuyễn    Khuyêng khuyềng khuyếng khuyệng khuyểng khuyễng  Khuyếc khuyệc  Khuyết khuyệt

Lu lù lú l l lũ

Lua lùa lúa lụa lủa lũa  Lúc lục  Luê luề luế luệ luể luễ Luc luộc  Lui lùi lúi lụi lủi lũi  Luôi luồi luối luội luổi luỗi  Lum lùm lúm lụm lủm lũm  Luôm luồm luốm luộm luổm luỗm Lun lùn lún lụn lủn lũn  Lung lùng lúng lụng lủng lũng  Luôn luồn luốn luộn luổn luỗn  Luông luồng luống luộng luổng luỗng  Lúp lụp Lup luộp  Lút lụt  Lut luột  Luy lùy lúy lụy lủy lũy  Luyên luyền luyến luyện luyển luyễn  Luyêng luyềng luyếng luyệng luyểng luyễng  Luyếc luyệc Luyết luyệt

Mu mù mú m m mũ

Mua mùa múa mụa mủa mũa  Múc mục  Muc muộc  Mui mùi múi mụi mủi mũi  Muôi muồi muối muội muổi muỗi  Mum mùm múm mụm mủm mũm  Muôm muồm muốm muộm muổm muỗm  Mun mùn mún mụn mủn mũn  Mung mùng múng mụng mủng mũng  Muôn muồn muốn muộn muổn muỗn  Muông muồng muống muộng muổng muỗng Múp mụp  Mup muộp  Mút mụt  Mut muột  Muy mùy múy mụy mủy mũy

Nu nù nú n n n

Nua nùa núa nụa nủa nũa  Núc nục   Nuê nuề nuế nuệ nuể nuễ Nuc nuộc  Nui nùi núi nụi nũi nũi Nuôi nuồi nuối nuội nuổi nuỗi  Num nùm núm nụm nủm nũm   Nuôm nuồm nuốm nuộm nuổm nuỗm  Nuôn nuồn nuốn nuộn nuổn nuỗn  Nun nùn nún nụn nủn nũn  Nung nùng núng nụng nủng nũng  Nuông nuồng nuống nuộng nuổng nuỗng  Núp nụp  Nup nuộp  Nút nụt  Nut nuột  Nuy nùy núy nụy nủy nũy  Nuyên nuyền nuyến nuyện nuyển nuyễn  Nuyêng nuyềng nuyếng nuyệng nuyểng nuyễng  Nuyếc nuyệc Nuyếnuyệt

Pu pù pú p p pũ

Pua pùa púa pụa pủa pũa  Púc pục  Puc puộc  Pui pùi púi pụi pủi pũi Puôi puồi puối puội puổi puỗi  Pum pùm púm pụm pủm pũm  Puômpuồm puốm puộm puổm puỗm  Pun pùn pún pụn pủn pũn  Pung pùng púng pụng pủng pũng  Puôn puồn puốn puộn puổn puỗn  Puông puồng puống puộng puổng puỗng  Púp pụp  Pup puộp  Pút pụt  Put puột

Phu phù phú ph ph phũ

Phua phùa phúa phụa phủa phũa  Phúc phục  Phuc phuộc  Phui phùi phúi phụi phủi phũi  Phuôi phuồi phuối phuội phuổi phuỗi  Phum phùm phúm phụm phủm phũm  Phuôm phuồm phuốm phuộm phuổm phuỗm Phun phùn phún phụn phủn phũn  Phung phùng phúng phụng phủng phũng  Phuôn phuồn phuốn phuộn phuổn phuỗn  Phuông phuồng phuống phuộng phuổng phuỗng  Phúp phụp  Phup phuộp  Phút phụt Phut phuột

Ru rù rú r r rũ

Rua rùa rúa rụa rủa rũa   Rúc rục  Ruê ruề ruế ruệ ruể ruễ Ruc ruộc  Rui rùi rúi rụi rủi rũi  Ruôi ruồi ruối ruội ruổi ruỗi  Rum rùm rúm rụm rủm rũm  Ruôm ruồm ruốm ruộm ruổm ruỗm  Run rùn rún rụn rủn rũn  Rung rùng rúng rụng rủng rũng  Ruôn ruồn ruốn ruộn ruổn ruỗn  Ruông ruồng ruống ruộng ruổng ruỗng  Rúp rụp  Rup ruộp  Rút rụt  Rut ruột  Ruy rùy rúy rụy rủy rũy  Ruyên ruyền ruyến ruyện ruyển ruyễn  Ruyêng ruyềng ruyếng ruyệng ruyểng ruyễng  Ruyếc ruyệc  Ruyết ruyệt

Su sù sú s s sũ

Sua sùa súa sụa sủa sũa  Súc sục  Suê suề suế suệ suể suễ Suc suộc  Sui sùi súi sụi sủi sũi  Suôi suồi suối suội suổi suỗi  Sum sùm súm sụm sủm sũm  Suôm suồm suốm suộm suổm suỗm  Sun sùn sún sụn sủn sũn  Sung sùng súng sụng sủng sũng  Suôn suồn suốn suộn suổn suỗn  Suông suồng suống suộng suổng suỗng  Súp sụp  Sup suộp  Sút sụt  Sut suột    Suy sùy súy sụy sủy sũy  Suya suỳa suýa suỵa suỷa suỹa  Suyên suyền suyến suyện suyển suyễn  Suyêng suyềng suyếng suyệng suyểng suyễng  Suyếc suyệc  Suyết suyệt

Tu tù tú t t tũ

Tua tùa túa tụa tủa tũa   Túc tục  Tuê tuề tuế tuệ tuể tuễ Tuc tuộc  Tui tùi túi tụi tủi tũi  Tuôi tuồi tuối tuội tuổi tuỗi  Tum tùm túm tụm tủm tũm  Tuôm tuồm tuốm tuộm tuổm tuỗm  Tun tùn tún tụn tủn tũn  Tung tùng túng tụng tủng tũng  Tuôn tuồn tuốn tuộn tuổn tuỗn  Tuông tuồng tuống tuộng tuổng tuỗng Túp tụp  Tup tuộp  Tút tụt  Tut tuột  Tuy tùy túy tụy tủy tũy  Tuya tuỳa tuýa tuỵa tuỷa tuỹa  Tuyên tuyền tuyến tuyện tuyển tuyễn  Tuyêng tuyềng tuyếng tuyệng tuyểng tuyễng  Tuyếc tuyệc  Tuyết tuyệt

Thu thù thú th th thũ

Thua thùa thúa thụa thủa thũa  Thúc thục  Thuê thuề thuế thuệ thuể thuễ Thuc thuộc  Thui thùi thúi thụi thủi thũi  Thuôi thuồi thuối thuội thuổi thuỗi  Thum thùm thúm thụm thủm thũm  Thuôm thuồm thuốm thuộm thuổm thuỗm  Thun thùn thún thụn thủn thũn  Thung thùng thúng thụng thủng thũng  Thuôn thuồn thuốn thuộn thuổn thuỗn  Thuông thuồng thuống thuộng thuổng thuỗng  Thúp thụp  Thup thuộp  Thút thụt  Thut thuột  Thuy thùy thúy thụy thủy thũy  Thuya thuỳa thuýa thuỵa thuỷa thuỹa  Thuyên thuyền thuyến thuyện thuyển thuyễn  Thuyêng thuyềng thuyếng thuyệng thuyểng thuyễng  Thuyếc thuyệc  Thuyết thuyệt

Tru trù trú tr tr trũ

Trua trùa trúa trụa trủa trũa  Trúc trục Truê truề truế truệ truể truễ Truốc truộc  Trui trùi trúi trụi trủi trũi  Truôi truồi truối truội truổi truỗi  Trum trùm trúm trụm trủm trũm  Truôm truồm truốm truộm truổm truỗm  Trun trùn trún trụn trủn trũn  Trung trùng trúng trụng trủng trũng  Truôn truồn truốn truộn truổn truỗn  Truông truồng truống truộng truổng truỗng  Trúp trụp Trutruộp  Trút trụt Trut truột  Truy trùy trúy trụy trủy trũy  Truya trùya trúya trụya trủya trũya  Truyên truyền truyến truyện truyển truyễn  Truyêng truyềng truyếng truyệng truyểng truyễng  Truyếc truyệc  Truyết truyệt

Vu vù vú v v vũ

Vua vùa vúa vụa vủa vũa  Vúc vục  Vuc vuộc  Vui vùi vúi vụi vủi vũi  Vuôi vuồi vuối vuội vuổi vuỗi  Vum vùm vúm vụm vủm vũm  Vuôm vuồm vuốm vuộm vuổm vuỗm  Vun vùn vún vụn vủn vũn  Vung vùng vúng vụng vủng vũng  Vuôn vuồn vuốn vuộn vuổn vuỗn  Vuông vuồng vuống vuộng vuổng vuỗng  Vúp vụp  Vup vuộp  Vút vụt  Vut vuột

Xu xù xú x x xũ

Xua xùa xú xụa xủa xũa  Xúc xục  Xuê xuề xuế xuệ xuể xuễ Xuc xuộc  Xui xùi xùi xúi xụi xủi xũi  Xuôi xuồi xuối xuội xuổi xuỗi  Xum xùm xúm xụm xủm xũm  Xuôm xuồm xuốm xuộm xuổm xuỗm  Xun xùn xún xụn xủn xũn  Xung xùng xúng xụng xủng xũng  Xuôn xuồn xuốn xuộn xuộn xuổn xuỗn  Xuông xuồng xuống xuộng xuổng xuỗng  Xúp xụp  Xup xuộp  Xút xụt  Xuxuột  Xuy xùy xúy xụy xủy xũy  Xuya xuỳa xuýa xuỵa xuỷa xuỹa  Xuyên xuyền xuyến xuyện xuyển xuyễn  Xuyêng xuyềng xuyếng xuyệng xuyểng xuyễng  Xuyếc xuyệc  Xuyết xuyệt

VƯ

Bư b b b b b

Bưa bừa bứa bựa bửa bữa  Bc bực Bước bược  Bươi bười bưới bượi bưởi bưỡi  Bươm bườm bướm bượm bưởm bưỡm  Bươn bườn bướn bượn bưởn bưỡn  Bưng bừng bứng bựng bửng bững Bương bường bướng bượng bưởng bưỡng  Bướp bượp Bướt bượt  Bưu bừu bứu bựu bửu bữu Bươu bườu bướu bượu bưởu bưỡu

Cư c c c c c

Cưa cừa cứa cựa cửa cữa  Cc cực  Cước cược  Cươi cười cưới cượi cưởi cưỡi  Cưm cừm cứm cựm cửm cữm  Cươm cườm cướm cượm cưởm cưỡm  Cươn cườn cướn cượn cưởn cưỡn  Cưng cừng cứng cựng cửng cững  Cương cường cướng cượng cưởng cưỡng  Cp cựp  Cướp cượp Ct cựt  Cướt cượt  Cưu cừu cứu cựu cửu cữu  Cươu cườu cướu cướu cượu cưởu cưỡu

Chư chừ chứ chự chử chữ

Chưa chừa chứa chựa chửa chữa  Chức chực  Chước chược  Chươi chười chưới chượi chưởi chưỡi  Chưm chừm chứm chựm chửm chữm  Chươm chườm chướm chượm chưởm chưỡm  Chưn chừn chứn chựn chửn chữn  Chươn chườn chướn chượn chưởn chưỡn  Chưng chừng chứng chựng chửng chững  Chương chường chướng chượng chưởng chưỡng  Chứp chựp  Chướp chượp Chứt chựt  Chướt chượt  Chưu chừu chứu chựu chửu chữu  Chươu chườu chướu chưởu chưỡu

Dư d d d d d

Dưa dừa dứa dựa dửa dữa  Dc dực  Dước dược  Dươi dười dưới dượi dưởi dưỡi  Dươm dườm dướm dượm dưởm dưỡm  Dươn dườn dướn dượn dưởn dưỡn  Dưng dừng dứng dựng dửng dững  Dương dường dướng dượng dưởng dưỡng  Dp dựp  Dướp dượp  Dt dựt  Dướt dượt  Dưu dừu dứu dựu dửu dữu  Dươu dườu dướu dượu dưởu dưỡu

Đư đ đ đ đ đ

Đưa đừa đứa đựa đửa đữa  Đc đực  Đước được  Đươi đười đưới đượi đưởi đưỡi  Đươm đườm đướm đượm đưởm đưỡm  Đươn đườn đướn đượn đưởn đưỡn Đưng đừng đứng đựng đửng đững   Đương đường đướng đượng đưởng đưỡng Đp đựp  Đướp đượp  Đt đựt  Đướt đượt Đưu đừu đứu đựu đửu đữu  Đươu đườu đướu đượu đưởu đưỡu

Gư g g g g g

Gưa gừa gứa gựa gửa gữa  Gc gực  Gước gược  Gười gưới gượi gưởi gưỡi Gươm gườm gướm gượm gưởm gưỡm  Gươn gườn gướn gượn gưởn gưỡn  Gưng gừng gứng gựng gửng gững  Gương gường gướng gương gưởng gưỡng  Gp gựp  Gướp gượp  Gt gựt  Gướt gượt Gưu gừu gứu gựu gửu gữu  Gươu gườu gướu gượu gưởu gưỡu

Giư giừ giứ giự giử giữ

Giưa giừa giứa giựa giửa giữa  Giức giực  Giước giược  Giươi giười giưới giượi giửoi giưỡi Giươm giườm giướm giượm giưởm giưỡm  Giươn giườn giướn giượn giưởn giưỡn  Giưng giừng giứng giựng giửng giững  Giương giường giướng giượng giưởng giưỡng  GiGiứp giựp  Giướp giượp  Giứt giựt  Giướt giượt  Giưu giừu giứu giựu giửu giữu  Giươu giườu giướu giượu giưởu giưỡu

Ghư gh gh gh gh gh

Ghưa ghừa ghứa ghựa ghửa ghữa  Ghc ghực  Ghước ghược  Ghươi ghười ghưới gượi ghưởi ghưỡi  Ghươm ghườm ghướm ghượm ghưởm ghưỡmGhươn ghườn ghướn ghượn ghưởn ghưỡn  Ghưng ghừng ghứng ghựng ghửng ghững  Ghương ghường ghướng ghượng ghưởng ghưỡng  Ghghựp  Ghướp  ghượp  Ght ghựt  Ghướt ghượt  Ghưu ghừu ghứu ghựu ghửu ghữu  Ghươu ghườu ghướu ghượu ghưởu ghưỡu

Hư h h h h h

Hưa hừa hứa hựa hửa hữa  Hc hực  Hước hược  Hươi hười hưới hượi hưởi hưỡi  Hươm hườm hướm hượm hưởm hưỡm  Hươn hườn hướn hượn hưỡn  Hưng hừng hứng hựng hửng hững  Hương hường hướng hượng hưởng hưỡng  Hp hựp  Hướp hượp  Ht hựt  Hướt hượt  Hưhừu hứu hựu hửu hữu  Hươu hườu hướu huợu huởu huỡu

Kư k k k k k

Kưa kừa kứa kựa kửa kữa  Kc kực  Kước kược  Kười kưới kượi kưởi kưỡi Kươm kườm kướm kượm kưởm kưỡm  Kươn kườn kướn kượn kưởn kưỡn  Kưng kừng kứng kựng kửng kững  Kương kường kướng kượng kưởng kưỡng  Kp kựp  Kt kựt  Kướt kượt  Kưu kừu kứu kựu kửu kữu Kươu kườu kướu kượu kưởu kưỡu

Khư kh kh kh kh kh

Khưa khừa khứa khựa khửa khữa  Khc khực  Khước khược  Khươi khười khưới khượi khưởi khưỡi  Khươm khườm khướm khượm khưởm khưỡm Khươn khườn khướn khượn khưởn khưỡn  Khưng khừng khứng khựng khửng khững  Khương khường khướng khượng khưởng khưỡng  Khkhựp  Khướp khượp  Kht khựt  Khướt khượt  Khưu khừu khứu khựu khửu khữu  Khươu khườu khướu khượu khưởu khưỡu

Lư l l l l l

Lưa lừa lứa lựa lửa lữa  Lc lực  Lước lược  Lươi lười lưới lượi lưởi lưỡi Lươm lườm lướm lượm lưởm lưỡm  Lươn lườn lướn lượn lưỡn lưỡn  Lưng lừng lứng lựng lửng lững  Lương lường lướng lượng lưởng lưỡng  Lp lựp  Lướp lượp  Lt lựt  Lướt lượt  Lưu lừu lứu lựu lửu lữu  Lươu lườu lướu lượu lưởu lưỡu

Mư m m m m mư

Mưa mừa mứa mựa mửa mữa  Mc mực  Mước mược  Mươi mười mưới mượi mưởi mưỡi  Mươm mườm mướm mượm mưởm mưỡm  Mươmườn mướn mượn mưởn mưỡn  Mưng mùng mứng mựng mửng mững  Mương mường mướng mượng mưởng mưỡng  Mp mựp  Mướp mượp Mứt mựt Mướt mượt  Mưu mừu mứu mựu mửu mữu  Mươu mườu mướu mượu mưởu mưỡu

Nư n n n n n

Nưa nừa nứa nựa nửa nữa  Nc nực  Nước nược  Nươi nười nưới nượi nưởi nưỡi  Nươm nườm nướm nượm nưởm nưỡm  Nươn nườn nướn nượn nưởn nưỡn  Nưng nừng nứng nựng nửng nững  Nương nường nướng nượng nưởng nưỡng  Np nựp  Nướp nượp  Nt nựt  Nướt nượt Nưu nừu nứu nựu nửu nữu  Nươu nườu nướu nượu nưởu nưỡu

Pư p p p p p

Pưa pừa pứa pựa pửa pữa  Pc pực  Pước pược  Pươi pười pưới pượi pưởi pưỡi  Pươm pườm pướm pượm pưởm pưỡm  Pươn pườn pướn pượn pưởn pưỡn  Pưng pừng pứng pựng pửng pững  Pương pường pướng pượng pưởng pưỡng  Pp pựp  Pướp pượp  Pt pựt  Pướt pượt  Pưu pừu pứu pựu pửu pữu  Pươu pườu pướu pượu pưởu pưỡu

Phư ph ph ph ph ph

Phưa phừa phứa phựa phửa phữa  Phc phực  Phước phược  Phươi phười phưới phượi phưởi phưỡi  Phươm phườm phướm phượm phưởm phưỡm Phươn phườn phướn phượn phưởn phưỡn  Phưng phừng phứng phựng phửng phững  Phương phường phướng phượng phưởng phưỡng  Phphựp  Phướp phượp  Pht phựt  Phướt phượt  Phưu phừu phứu phựu phửu phữu  Phươu phườu phướu phượu phưởu phưỡu

Quư qu qu qu qu qu

Quưa quừa quứa quựa quửa quữa

Rư rừ rứ rự rử rữ

Rưa rừa rứa rựa rửa rữa  Rức rực  Rước rược  Rươi rười rưới rượi rưởi rưỡi  Rươm rườm rướm rượm rưởm rưỡm  Rươn rườn rướn rượn rưởn rưỡn  Rương rường rướng rượng rưởng rưỡng  Rưng rừng rứng rựng rửng rững  Rứp rựp  Rướp rượp  Rứt rựt  Rướt rượt  Rưu rừu rứu rựu rửu rữu  Ruơu rườu rướu rượu rưởu rưỡu

Sư s s s s s

Sưa sừa sứa sựa sửa sữa  Sc sực  Sước sược  Sươi sười sưới sượi sưởi sưỡi  Sươm sườm sướm sượm sưởm sưỡm  Sươn sườn sướn sượn sưởn sưỡn Sưng sừng sứng sựng sửng sững   Sương sường sướng sượng sưởng sưỡng  Sp sựp Sướp sượp  St sựt  Sướt sượt  Sưu sừu sứu sựu sửu sữu Sươu sườu sướu sượu sưởu sưỡu

Tư t t t t t

Tưa từa tứa tựa tửa tữa  Tc tực  Tước tược  Tươi tười tưới tượi tưởi tưỡi Tươm tườm tướm tượm tưởm tưỡm  Tươn tườn tướn tượn tưởn tưỡn  Tưng từng tứng tựng tửng tững   Tương tường tướng tượng tưởng tưỡng Tp tựp  Tướp tượp  Tt tựt  Tướt tượt Tưu từu tứu tựu tửu tữu  Tươtườu tướu tượu tưởu tưỡu

Thư th th th th

Thưa thừa thứa thựa thửa thữa  Thc thực  Thước thược  Thươi thuời thưới thượi thưởi thưỡi  Thươm thườm thượm thưởm thưỡm  Thươthườn thướn thượn thưởn thưỡn  Thưng thừng thứng thựng thửng thững  Thương thường thướng thượng thưởng thưỡng  Thp thựp  Thướthượp  Tht thựt  Thướt thượt  Thưu thừu thứu thựu thửu thữu  Thươthuờu thuớu thuợu thuởu thuỡu

Trư tr tr tr tr tr

Trưa trừa trứa trựa trửa trữa  Trc trực  Trước trược  Trươi trười trưới trượi trưởi trưỡi  Trươm trườm trướm trượm trưởm trưỡm  Trươn trườn trướn trượn trưởn trưỡn  Trưng trừng trứng trựng trửng trững  Trương trường trướng trượng trưởng trưỡng  Trp trựp  Trướp trượp  Trt trựt  Trướt trượt

Vư v v v v v

Vưa vừa vứa vựa vửa vữ  Vc vực  Vước vược  Vươi vười vưới vượi vưởi vưỡi  Vươm vườm vướm vượm vưởm vưỡm  Vươn vườn vướn vượn vưởn vưỡn  Vưng vừng vứng vựng vửng vững  Vương vường vướng vượng vưởng vưỡng  Vp vựp Vướp vượp  Vt vựt  Vướt vượt  Vưu vừu vứu vựu vửu vữu  Vươu vườu vướu vượu vưởu vưỡu

Xư x x x x x

Xưa xừa xứa xựa xửa xữa  Xc xực  Xước xược  Xươi xười xưới xượi xưởi xưỡi  Xươm xườm xướm xượm xưởm xưỡm  Xươn xườn xướn xượn xưởn xưỡn  Xưng xừng xứng xựng xửng xững  Xương xường xướng xượng xưởng xưỡng  Xứp xựp  Xướp xượp  Xt xựt  Xướt xượt  Xưu xừu xứu xựu xửu xữu  Xươu xườu xướu xượu xưởu xưỡu

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Đã xem 11955 lần

>>> Tìm Kiếm Video Mà Quý Vị Quan Tâm <<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.