Bác Sĩ Đại Úy Trần Đoàn Quân Y Sư Đoàn Nhảy Dù / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, từ trần....  

  RSS

quanvan
(@quanvan)
Noble Member Admin
Joined:11 months  ago
Posts: 1232
June 1, 2017 9:54 pm  
Tin Buồn
 
Chúng tôi vừa nhận tin:
 
Bác Sĩ Đại Úy Trần Đoàn,
Quân Y Sư Đoàn Nhảy Dù / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
 
Pháp Danh: Nguyên Tu
 
Đã giã từ gia đình, thân bằng , quyến thuộc , đồng đội,
để vĩnh viễn về nơi Cỏi Phật,
hôm nay ngày Thứ Năm, ngày 1 tháng 6, 2017, tại Bắc Virginia.
 
Hưởng Thượng Thọ 80 tuổi.
 
Xin thông báo đến Quý Vị, Quý NT và CH...được tường.
 
Trân trọng.
 
BMH
Washington, D.C 

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register